• EQF Home Page Icon

Qualification: sportdiplomáciai szaktanácsadó

sportdiplomáciai szaktanácsadó

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja olyan szaktanácsadók képzése, akik a sportágazat különböző szervezeteit képviselik hazai és nemzetközi szinten.

  

 Elsajátítandó kompetenciák:

- a sportot átható szakmai, gazdasági, jogi szabályozással kapcsolatos tényezők közötti eligazodás, a felmerülő problémahelyzetek menedzsment szemléletű megoldása; 

- a sportdiplomácia működésének magasabb szintű megértését elősegítő ismeretek elsajátítása az illetékes állami sportigazgatási, az egyes magángazdasági intézményi szereplők, valamint a sport civil szektora körében kialakult magas szintű tapasztalatok és gyakorlati tudás átadásán keresztül;

- a sportdiplomáciai kapcsolatok fejlesztéséhez szükséges gyakorlati ismeretek közvetlen megismerése a sport kormányzati szervezetének, a sportszervezetek hazai és nemzetközi kapcsolatokkal és tevékenységekkel foglalkozó szakértőinek rendszeres oktatói részvételén keresztül;

- sportdiplomáciai viszonyok globális és regionális jelenségeivel, illetve nemzetközi folyamatokkal kapcsolatos elemző és értékelő készség;

- sportdiplomáciai döntés előkészítés és döntéshozatal ellátásához szükséges tudásanyag megszerzése;

- a sportdiplomáciai kapcsolatok működtetése során felmerülő feladatok és kérdések összefüggéseinek, valamint értelmezési kereteinek megismerése;

- sportdiplomáciai tárgyalások szakmai és technikai előkészítéséhez, illetve az azokban történő részvételhez szükséges módszertani, nemzetközi intézményi és eljárási gyakorlat megismerése.

 

   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják:

- a diplomáciai alapismeretek mellett a sportdiplomáciai területre vonatkozó legfontosabb szabályokat;

- a diplomáciai jog időszerű kérdéseit; 

- az állami sportigazgatás, sportpolitika és a civil sportszektor területének stratégiai törekvéseit;

- a sport hazai és nemzetközi szervezetrendszerének (olimpiai és nem olimpiai sportágak), a magyar sportigazgatás állami és civil szektorának felépítését;

- a magyar sport nemzetközi olimpiai mozgalomban betöltött szerepét;

- a sporttal összefüggő alapvető üzleti-közgazdaságtudományi ismereteket;

- a sportfinanszírozás forrásait – a sport iparágban megjelenő dinamikus motivációs tőke kiaknázásának lehetőségeit (állami és magángazdasági lehetőségek);

- a sportáru immateriális javainak piacosítására vonatkozó ismereteket;

- a sport területével összefüggő piacépítő, kereskedelmi együttműködési lehetőségek időszerű kérdéseit, pl. marketing, szponzorációs stratégia – szponzor motívumok, az invesztíció megtérülés szempontjai, kreatív aktivációs megoldások, sportoló, mint reklám- és márkaarc, arculat-átvitel;

- a sportmédia alapvető ismereteit, a sport kommunikációs platformjainak megnyilvánulási formáit; 

- a hazai és nemzetközi sportesemény-szervezés folyamatát, módszertani hátterét;

- az olimpiai sportágak versenyrendszerének alapvető ismereteit;

- Magyarország EU integrációjának sport szektorát meghatározó jellemzőit, a magyar sportágazat működését, hatékonyság-javulását elősegítő eszközök alkalmazhatóságának rendszerét.

 

  Személyes adottságok, készségek:

- stratégiai gondolkodásmód;

- organizációs készség;

- kommunikációs és együttműködési készség;

- lényeglátás és kreativitás;

- értéktudatosság és érdeksemlegesség;

- etikus magatartás;

- társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység;

- önálló szakmai vélemény kialakításának képessége;

- problémaközpontú szemléletmód és gyakorlati problémamegoldást kereső megközelítés;

- szakmai szempontú módszeres feladatkezelés;

- szakmai elkötelezettség és igény a sportdiplomáciai szakterület továbbfejlesztésében;

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzettek ismerik a diplomácia alapfogalmait és technikáit, a hazai és nemzetközi sporttal összefüggő politikai és diplomáciai szakkérdéseket. Alapvető szakmai ismeretekkel rendelkeznek a sport szervezeti (pl.: sportklubok, országos sportági szövetségek, nemzetközi sportszervezetek, az olimpiai mozgalom), illetve a sport közgazdasági-üzleti területein (pl. versenyszervezés, a sportmarketing, kommunikáció, sportszponzoráció, sportlobby, a sportban rejlő mediális lehetőségek, a sportáru immateriális javainak piacosítása terén). A végzettek a szakirányú továbbképzésen megszerzett tudásukkal képesek hatékonyan részt venni a hazai és nemzetközi sportszervezetek munkájában, valamint képviselni azok érdekeit a civil, az üzleti és a közszférában, a sportigazgatás állami és civil területein. Tevékenységükkel hozzájárulnak a sport diplomáciai szakterületének modernizálásához, a magyar sport hazai és nemzetközi képviseletének fejlesztéséhez.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Károli Gáspár Református Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education