• EQF Home Page Icon

Qualification: Soojusenergeetikainsener, tase 6

Soojusenergeetikainsener, tase 6

Qualification Information

Soojusenergeetika on lai insenerivaldkond, mis hõlmab kütte- ja jahutus-, soojusülekande ning kütusemajanduse tehnoloogiate kasutamist ja arendamist.
Soojusenergeetikainsenerid töötavad soojust tootvates ja kasutavates energeetika- ja tööstusettevõtetes, hoonete soojusvarustuse (küte, ventilatsioon ja jahutus) ning kütuste majandamise ja kütusevarustusega (nt biogaasi, põlevkiviõli tootmine) seotud ettevõtetes.
Soojusenergeetikainsenerid töötavad meeskonnas koos sidusvaldkondade (mehhaanika, elektroonika, IKT, automaatika, keemia jt) inseneride ja spetsialistidega.
Soojusenergeetikainsenerid arvestavad oma töös keskkonna, tööohutuse, majanduslike, eetiliste ja sotsiaalsete aspektidega.
Soojusenergeetikainsenerid spetsialiseeruvad soojustehnoloogia seadmetele (nt tööstusahjud, ehitusmaterjalide tootmise seadmed), energiamuundamise seadmetele (nt katelseadmed, soojuspumbad, taastuvenergiaseadmed) ning soojusmajandusele ja kütustele.

See kutsestandard sisaldab 6. taseme soojusenergeetikainseneri kutsekirjeldust ja -nõudeid.

6. taseme soojusenergeetikainsener on võimeline töötama keerulistes olukordades, jagama ressursse ning võtma vastutust meeskonna töö tulemuste eest.
Ta korraldab väljatöötatud ja kasutusel olevate tehnoloogiliste seadmete ja süsteemide paigaldust ja käitu ning osaleb uute tehnoloogiate arendamises.
Tema tööks on koordineerida elektri-, automaatika jm spetsialistide töid objektil. Nimetatud spetsialistid peavad omama vastavat pädevust vt p A.8.
Juhul kui 6. taseme soojusenergeetikainsener omab elektri- ja survetööde tegemiseks vastavaid pädevusi võib ta neid töid ise juhtida.

Soojusenergeetikainseneride kutsed:
soojusenergeetikainsener, tase 6 (sh esmane kutse);
diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 (sh esmane kutse);
volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8.
Soojusenergeetikainseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eesti Soojustehnikainseneride Selts