• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Socialna pedagogika (Social pedagogy)

Socialna pedagogika (Social pedagogy)

Course Information

Študij traja 1 leto in obsega 60 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za poglobljeno preventivno, razvojno, vzgojno ter socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih. Študenti so usposobljeni za poglobljeno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi pri podpori in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja ter usposobiti študente za kakovostno svetovalno, raziskovalno in vodstveno delovanje v socialni pedagogiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 1

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (KT) po ECTS z ustreznega strokovnega področja socialne pedagogike (KLASIUS-P: 1423 – socialna pedagogika).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk (KT) po ECTS (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z ustreznega strokovnega področja socialne pedagogike (KLASIUS-P: 1423 – socialna pedagogika), če pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (KT) po ECTS iz drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi dodatni letnik, predpisan s tem študijskim programom, in študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja socialne pedagogike (KLASIUS-P: 1423 – socialna pedagogika).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk (KT) po ECTS (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju (60 %). Če kandidat na predhodnem študiju ni opravljal diplome ali druge oblike zaključka študija, se povprečna ocena študija na prvi stopnji upošteva v obsegu 70 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela ali druge oblike zaključka študija (10 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju socialne pedagogike (30 %).

Admission Procedure: 
Credits: 

60 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: pisarna@pef.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.pef.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/589 22 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor socialne pedagogike - magistrica profesorica socialne pedagogike
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. soc. ped.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 016, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 002, Ljutomer

Course location information:

Slovenija