• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Socialna gerontologija (Social Garontology)

Socialna gerontologija (Social Garontology)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj podiplomskega doktorskega študija je zagotoviti doktorandom internacionalizacijo temeljnih gradnikov sodobne paradigme kreativne storitve, njene kakovosti pri skrbi za ostarele ter zagotovitev posredovanja tistih znanj in spretnosti v raziskovanju, ki jim bodo zagotavljali širok naboj kompetenc potrebnih za obvladovanje procesov raziskovanja skrbi za starostnike. Visoka deficitarnost poklica, njegova komplementarnost in orientiranost v znanstveno raziskovalno in aplikativno delo, so kompetenčne prednosti programa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti. kandidatom se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program druge stopnje – UNI program sprejet pred 11.6.2004.
POGOJ ZA VPIS: Kkončan študijski program druge stopnje (po bolonjskem sistemu) in pri tem na prvi in drugi stopnji ali na enovitem magistrskem študiju dosegel skupno najmanj 300 kreditnih točk po ECTS (po bolonjskem sistemu).
POGOJ ZA VPIS: Končan enovit magistrski študijski program iz četrtega odstavka 36. čl. Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 KT.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS točk.
MERILO ZA OMEJITEV: Objavljen znanstveni prispevek v indeksirani reviji z IF.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena magistrskega študija brez ocene magistrske naloge (ali povprečna ocena zadnjih dveh letnikov študija v primeru, da gre za enovit magistrski študij).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena magistrske naloge. V primeru, da magistrski študij ni vključeval magistrske naloge ali se le-ta ni ocenjevala, se kot edini kriterij šteje povprečna ocena magistrskega študija.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomantom dosedanjih (starih, tj. pred bolonjskim sistemom) študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. kandidatom se skladno s 3. alinejo 16. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (UL RS 94/06) priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Na tej podlagi se vpišejo neposredno v drugi letnik, pri čemer pa morajo do konca prvega semestra tega letnika predložiti dispozicijo svoje doktorske disertacije.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskega programa tretje stopnje iz študijskih programov iste stopnje. Vloge za prehode se obravnavajo individualno skladno s fakultetnimi pravili.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@almamater.si
Spletni naslov: http://www.almamater.si/
Telefon: (+386) 02/250 19 99

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Slovenska ulica 017, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 009, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 001, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trubarjeva ulica 001, Koper

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Krempljeva ulica 001, Ptuj

Course location information:

Slovenija