• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Slovenistika (Slovene studies)

Slovenistika (Slovene studies)

Course Information

Študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji magistrskega študijskega programa so poglabljanje znanja o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih informacijsko-komunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali starejših besedil različnih vrst in zvrsti. V okviru študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski univerzitetni študij Slovenistika.
POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski univerzitetni študij po programu Slovenski jezik in književnost (dvodisciplinarni) in opravljeni diferencialni izpiti v obsegu do 60 ECTS (predvidoma 30 ECTS). Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo kandidata, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan katerikoli prvostopenjski univerzitetni študijski program, pri čemer mora kandidat glede na smer končanega študija opraviti diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS. Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo kandidata, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan katerikoli nebolonjski 4-letni univerzitetni študijski program, pri čemer mora kandidat glede na smer končanega študija opraviti diferencialne izpite v obsegu do 60 ECTS. Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo kandidata, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program sorodnih strok, npr. predšolska vzgoja; pri čemer mora kandidat glede na smer končanega študija opraviti diferencialne izpite v obsegu 60 ECTS. Diferencialni izpiti bodo določeni individualno glede na pridobljeno predhodno izobrazbo kandidata, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocene na dodiplomskem študiju.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena zaključne seminarske naloge ali diplomskega dela.
MERILO ZA OMEJITEV: Bibliografija, nagrade in izkazana pridobljena znanja v praksi.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega (nebolonjskega) študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 iste discipline. Od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot 2 leti. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ff.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ff.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/241 10 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister slovenistike - magistrica slovenistike
Other Qualification Awarded Term:

mag. slov.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija