• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Slovenistika (Slovene Studies)

Slovenistika (Slovene Studies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Pri študiju študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom, ter nekatere ključne elemente slovenske kulture z zgodovinskih, geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov, tudi v primerjavi z drugimi kulturami. Študijski program ohranja celoto potrebnih klasičnih slovenističnih znanj, a jih obravnava in povezuje na bolj sodoben način. Usmerja se tudi v preučevanje jezika/-ov in književnosti v medkulturnih prostorih, predvsem na območju prostora kulturnega stika med Alpami in Jadranom, kjer so se zaradi številnih sprememb v poteku politične meje oblikovali različni družbeni in kulturni prostori ter različne oblike družbene, kulturne in prostorske identitete, kakor tudi različne medetnične, mednarodne ter medregionalne jezikovne in kulturne politike. Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v jezikoslovju in literarni vedi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS in je trajal 5 let.
POGOJ ZA VPIS: Diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004).
POGOJ ZA VPIS: Diploma na študijskem programu 2. stopnje.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (60 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena zaključnega dela (40 %).
POGOJ ZA PREHOD: V študijski program se po merilih za prehode (2. ali 3. letnik) lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
• študent izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program,
• študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program, v katerega študent prehaja
• senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: V 2. letnik doktorskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše diplomant sorodnega magistrskega študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 (znanstveni magisterij).
MERILO ZA PREHOD: V primeru omejtive vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@fhs.upr.si
Spletni naslov: http://www.fhs.upr.si
Telefon: (+386) 05 66 37 740

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Titov trg 005, Koper

Course location information:

Slovenija