• EQF Home Page Icon

Slovak Europass Centre

Slovak Europass Centre

Information

Whether you are planning to enrol in an education or training programme, looking for a job, or getting experience abroad, it is important to be able to make your skills and competences clearly understood. Tool "Europass" is a way of helping people to:

- make their skills and qualifications clearly and easily understood in Europe; 

- move anywhere in Europe.

Europass consists of five documents: two documents (Europass curriculum vitae (CV) and Europass Language Passport) you can fill in yourself; and three other documents (Europass Certificate Supplement, Europass Diploma Supplement and Europass Mobility) filled in and issued by competent organisations.

Europass is supported by a network of National Europass Centres. Slovak Europass Centre operates within State Institute of Vocational Education.

 

Či už sa chystáte študovať alebo absolvovať odbornú prípravu, či hľadáte prácu alebo skúsenosti v zahraničí, je dôležité vedieť zrozumiteľne prezentovať vaše schopnosti a zručnosti. Nástroj "Europass" je spôsob, ako pomôcť ľuďom: 

- aby ich zručnosti a kvalifikácia boli jasne a ľahko zrozumiteľné v rámci Európy;

- aby sa mohli pohybovať kdekoľvek v Európe. 

Europass tvorí päť dokumentov: dva dokumenty (Europass životopis - CV a Europass jazykový pas) si môžete vyplniť sami a ďalšie tri dokumenty (Europass dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu, Europass dodatok k diplomu a Europass-mobilita) vyplňujú a vydávajú príslušné organizácie.

Europass podporuje sieť národných centier. Slovenské centrum Europass pôsobí v rámci Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.   

Reference Data

Category:
Location: