• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Course Information

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs" dod iespēju apgūt pedagoga kvalifikāciju skolā strādājošiem skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas un skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju.

Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju.

Programmas uzdevumi:

•nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas;
•nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos;
•veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā;
•nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 vai 2,5 gadi

Access requirements: 

2 gadu studijām: 1) bakalaura grāds datorzinātnēs, kas iegūts vismaz četrgadīgās studiju programmās, vai maģistra grāds datorzinātnēs (vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība); 2) otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt datorzinātnēm radniecīgas vai no datorzinātnēm atšķirīgas zinātņu nozares mācību priekšmetu;
2,5 gadu studijām: 1) bakalaura vai maģistra grāds zinātņu nozarē (vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība), kas radniecīga datorzinātnēm; 2) bakalaura grāds izglītības zinātnēs, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās, vai maģistra grāds izglītības zinātnēs.

Costs: 

1500 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs