• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Course Information

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apakšprogramma "Skolotājs logopēds"

Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju.

Programmas uzdevumi:

•nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas;
•nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos;
•veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā;
•nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5, 2 vai 2,5 gadi

Access requirements: 

1,5 gadu studijas - otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar skolotāja kvalifikāciju, kura ir radniecīga iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai; 2 g. - 1) bakalaura vai maģistra grāds zinātņu nozarē (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība), atbilstošs iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai; 2) otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar skolotāja kvalifikāciju, kura nav radniecīga iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai; 3) bakalaura grāds, kas iegūts vismaz četrgadīgās studiju programmās, vai maģistra grāds izglītības zinātnēs; 2,5 g. - 1) akadēmiskais bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās; 2) bakalaura vai maģistra grāds zinātņu nozarē (vai tam pielīdzināma augstākā izglītība), radniecīgs iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai; 3) bakalaura grāds izglītības zinātnēs, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās.

Costs: 

1500 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 72, 90 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Skolotājs logopēds