• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Skolotājs - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Course Information

Programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamo pedagoga kompetenci un iegūt mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju.

Programmas uzdevumi:

•nodrošināt kvalitatīvas, Latvijas Republikas standartiem atbilstošas augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanas iespējas;
•nodrošināt iespēju topošajiem skolotājiem papildināt zināšanas un praktiskā darba iemaņas priekšmetā un mācību metodikā, kas nodrošina profesionālu skolotāja darbību un sekmē studējošo profesionalitātes paaugstināšanos;
•veicināt studējošo pašizglītības vajadzības attīstību, sekmējot viņu virzību uz mūžizglītību vienotā Eiropas izglītības telpā;
•nodrošināt iegūto teorētisko zināšanu, praktisko iemaņu un profesionālo attieksmju lietošanu pedagoģiskajā darbībā izglītības iestādēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

1,5, 2 vai 2,5 gadi

Access requirements: 

2 gadu studijām: 1) bakalaura grāds, kas iegūts vismaz četrgadīgās studiju programmās, vai maģistra grāds (vai tiem pielīdzināma augstākā izglītība), atbilstošs vācu valodas skolotāja kvalifikācijai; 2) otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt no vācu valodas atšķirīgas nozares mācību priekšmetu; 3) bakalaura grāds, kas iegūts vismaz četrgadīgās studiju programmās, vai maģistra grāds izglītības zinātnēs;
2,5 gadu studijām: 1) akadēmiskais bakalaura grāds, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās, atbilstošs vācu valodas skolotāja kvalifikācijai; 2) akadēmiskais bakalaura vai maģistra grāds, radniecīgs vācu valodas skolotāja kvalifikācijai; 3) bakalaura grāds izglītības zinātnēs, kas iegūts trīsgadīgās studiju programmās;
1,5 gadu studijām: otrā līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ar tiesībām mācīt vācu valodai radniecīgas nozares mācību priekšmetu;
Papildu nosacījumi: 1) nepieciešamas attiecīgās valodas zināšanas vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm, ja svešvalodu lieto pedagoģiskajā darbībā, vai svešvalodas zināšanas, kuras apliecina vērtējums, kas nav zemāks par 6 (gandrīz labi), iepriekšējās izglītības dokumentā; 2) dzīves gājuma apraksts (CV).

Costs: 

1500 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 72, 90 vai 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs