• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs - Prof. bak. studijas

Course Information

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens speciālās izglītības skolotājs/skolotājs logopēds.

Studiju apakšprogrammā ir iespējams iegūt divas kvalifikācijas – speciālās izglītības skolotājs; skolotājs logopēds.

Programmas mērķis ir skolotāju sagatavošana darbam speciālajās un vispārējās izglītības iestādēs.

Apgūstamie studiju kursi – speciālā pedagoģija, neirofizioloģija, psihofizioloģija, patoloģija, psiholoģiski pedagoģiskā diagnostika, mācību priekšmetu metodikas, patoloģijas.

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt speciālās izglītības skolotāja/skolotāja logopēda profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā.

Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai:

radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem;
nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā;
iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un prasmes kvalifikācijai atbilstošās zinātņu nozares didaktikā;
attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzdalībai nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšanā un tālāk kopšanā Latvijas skolās;
veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
nodrošināt iespējas studentu personības tālākai attīstībai, sagatavojoties turpmākām studijām maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.

Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās augstskolās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4,5 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)

Costs: 

1500 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Speciālās izglītības skolotājs

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Skolotājs logopēds