• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs - Prof. bak. studijas

Course Information

Programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi - Vispārizglītojošo studiju kursu bloks satur humanitāro un sociālo zinātņu kursus, kā arī kursus, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas:

Filosofijas pamati, Ētika un estētika, Praktiskā svešvaloda, Starpkultūru izglītība un komunikācija, Sociālās ekonomikas pamati, Vides aizsardzība u.c.

Teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi : Nozares teorētisko pamatkursu un informācijas tehnoloģiju kursu bloks satur pedagoģijas, psiholoģijas teorijas un informācijas tehnoloģiju kursus

Vispārīgā, pirmsskolas un skolas pedagoģija, Didaktika, Audzināšanas teorija un metodika, Pedagoģijas teoriju vēsture, Vispārīgā, attīstības un saskarsmes psiholoģija, Informātika izglītībā, Izglītības saturs un mācību procesa pedagoģiskie modeļi u.c.;

pētnieciskā darba pedagoģijā, psiholoģijā un metodikās moduli:

Metodoloģija un zinātniski pētnieciskā darbība pedagoģijā, Studiju darbi skolas pedagoģijā, un metodikās.

Nozares profesionālās specializācijas kursi : Nozares profesionālās specializācijas kursu bloks satur pamatizglītības skolotāja sākumskolā profesionālās specializācijas kursu moduli:

Latviešu valodas saturs un mācīšanas metodika, Matemātikas saturs un mācīšanas metodika, Vizuālās mākslas saturs un mācīšanas metodika, Mājturības un tehnoloģiju saturs un mācīšanas metodika, Sociālo zinību saturs un mācīšanas metodika, Dabaszinību saturs un mācīšanas metodika u.c.;

Profesionālās specializācijas pamatskolā kursu moduli (studiju kursi atbilstoši izvēlētajai specializācijai): matemātikas vai dabaszinību, vai informātikas, vai deju skolotājs).

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RTA kopējā izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram, Skolas un ģimenes sadarbība, Bionika, Kustību rotaļas, Mācīšanās ar rotaļām un spēlēm, Skolotāja un klases sadarbība e-vidē u.c.
Absolventu iespējas

studēt pedagoģijas maģistrantūrā;
strādāt skolotāja profesijā pamatizglītības pakāpē.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība. Centralizētie eksāmeni:
No 2004.gada līdz 2008.gadam
2 centralizētie eksāmeni:
- latviešu valoda un literatūra;
- svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles).
No 2009.gada līdz 2011.gadam
3 centralizētie eksāmeni:
- matemātika;
- latviešu valoda un literatūra;
- svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles).
No 2012.gada līdz 2019.gadam
3 centralizētie eksāmeni:
- matemātika;
- latviešu valoda;
- svešvaloda (viena pēc reflektanta izvēles).

Costs: 

Valsts budžets un par maksu: pilna laika - 1520 EUR gadā; nepilna laika - 1220 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Pamatizglītības skolotājs sākumskolā ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā