• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Skolotājs - Prof. bak. studijas

Skolotājs - Prof. bak. studijas

Course Information

Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens sporta skolotājs.

Galvenie studiju kursi šajā apakšprogrammā ir sporta veidu mācību metodika, pedagoģija, psiholoģija, fiziskās audzināšanas teorija un metodika, cilvēka anatomija, fizioloģija un studiju kursi veselības izglītībā.

Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas).

Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir izglītot kvalificētus vispārējās izglītības skolotājus Latvijas Republikas mācību iestādēm, nodrošināt studentiem iespēju apgūt nepieciešamās pedagoga kompetences un iegūt sporta skolotāja profesionālo kvalifikāciju/as, ko apliecina profesionālā bakalaura grāds izglītībā.
Galvenie uzdevumi mērķu sasniegšanai:

radīt apstākļus zināšanu un prasmju ieguvei, kas skolotājam nepieciešamas izglītības programmu īstenošanai atbilstoši valsts izglītības standartiem;
nodrošināt iespējas teorētisko zināšanu izmantojumam pedagoģiskajās praksēs, veicinot studentu prasmju pilnveidi audzināšanas un mācību procesa organizēšanā un novērtēšanā;
iesaistīt studentus lietišķajā pētniecībā, attīstot pētnieciskā darba iemaņas un prasmes kvalifikācijai atbilstošās zinātņu nozares didaktikā;
attīstīt pedagoģisko un metodisko kompetenci līdzdalībai nacionālās kultūras un tradīciju saglabāšanā un tālāk kopšanā Latvijas skolās;
veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos;
nodrošināt iespējas studentu personības tālākai attīstībai, sagatavojoties turpmākām studijām maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.

Programmas studiju rezultāti

Sekmīgi apgūstot pilnu studiju programmu 160 kredītpunktu apjomā un nokārtojot Valsts pārbaudījumu: aizstāvēts diplomdarbs, valsts eksāmens izvelētā specializācijā, studējošais iegūst profesionālā bakalaura grādu izglītībā un divas skolotāja profesionālās kvalifikācijas.
Paredzēts, ka studiju rezultātā būs sagatavoti konkurētspējīgi skolotāji, kuri būs ieguvuši:

profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences;
profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes;
profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas.

Programmu apguvis speciālists, stratēģiski un analītiski formulējot un risinot pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās problēmas, spēs sagatavot jauniešus dzīvei un darbam informācijas tehnoloģiju sabiedrībā, nodrošinot ilgtspējīgu vides attīstību. Studenti pēc šīs studiju programmas beigšanas:

spēj izprast bērna, pusaudža un jaunieša kognitīvo un socioemocionālo attīstību, balstoties uz jaunākajām mūsdienu vadošajām attīstības psiholoģijas teorijām;
spēj izprast dažādu kognitīvo procesu (uztveres, atmiņas, uzmanības noturības, loģiskās domāšanas) saistību ar mācīšanās procesu;
spēj atpazīt iespējamus traucējumus bērnu izziņas un socioemocionālajā attīstībā, rast risinājumus to mazināšanai, kopīgi sadarbojoties ar citiem profesionāļiem ( psihologu, sociālo pedagogu u.c.);
spēj izprast un veicināt skolēnu zinātkāri, motivāciju mācīties, radošās izpausmes un aktīvu iesaistīšanos mācību procesā;
spēj komunicēt un iekļaut skolēnus ar dažādām spējām, interesēm, vajadzībām un pieredzi izglītības procesos, saskarsmē ar citiem skolēniem;
spēj argumentēti diskutēt par aktualitātēm izglītībā un savā darbā/darbībā ar skolēniem dažādās auditorijās un kontekstos;
spēj veicināt pozitīvu savstarpēju komunikāciju, sadarbību un toleranci starp kolēģiem un vecākiem;
spēj saprasties ar dažādi domājošiem cilvēkiem un cilvēkiem ar dažādām pieredzēm;
spēj demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci;
spēj reflektēt un izvērtēt savu profesionalitāti, profesionālo darbību, vērtības, pārliecības, uzvedību;
spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
spēj sistēmiski analizēt izglītības jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes;
spēj izprast ētisko atbildību par pedagoga profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā;
spēj darboties daudzkultūru vidē, izprast kultūru un kontekstu atšķirības.

Darba iespējas

Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā); GA sportā; izziņa par veselības stāvokli.

Costs: 

Valsts budžets (pilna laika) vai par maksu: 1900 EUR gadā (pilna laika); 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs izglītībā; Sporta skolotājs