• EQF Home Page Icon

Qualification: Siersmid/Kunstsmid

Siersmid/Kunstsmid

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Bouwt de eigen deskundigheid op (co 02064)
- Volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op
- Volgt opleidingen
- Wisselt ervaringen en informatie uit met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie
- Verwerkt vakgerichte of vakspecifieke informatie en speelt hierop in
- Werkt mee aan studiedagen, werkgroepen, colloquia en andere vormingsinitiatieven

● Zet sensibiliseringsacties op en geeft de technieken van het vak door (B160101 Id263-c)
- Bouwt verder op reeds aanwezige kennis en vaardigheden
- Geeft uitleg over de uitvoering en het doel van de opdrachten
- Demonstreert de werking van uitrusting en materiaal en/of licht methodieken en technieken toe
- Deelt complexe opdrachten op in stappen
- Past taalgebruik aan de medewerkers aan
- Ondersteunt de medewerker bij het inoefenen van vaardigheden
- Beantwoordt vragen van de medewerker

● Informeert en adviseert de klant over het ontwerpen, het reproduceren en herstellen van metaalstukken en de voorwaarden voor realisatie van het werkstuk (B160101 Id17243-c)
- Identificeert wensen en voorkeuren van klant/opdrachtgever
- Adviseert de klant/opdrachtgever op basis van portfolio/fotoboek
- Schat de haalbaarheid van de opdracht in
- Kiest stijl en design in functie van klant/opdrachtgever
- Maakt een schaalmodel, schets of prototype of stelt een tekening voor
- Bespreekt het voorstel en past het aan waar nodig
- Stelt materialen en toepassingen voor in functie van technische vereisten, noden en budget
- Houdt rekening met bouwplaats en bouwvoorschriften, bereikbaarheid en geldende normen
- Bepaalt de totale kostprijsstructuur (gereedschap, werkplaats en kantoor, marketing, grondstoffen, manuren…)
- Houdt de klant/opdrachtgever op de hoogte tijdens productieproces
- Evalueert de opdracht

● Ontwerpt nieuwe modellen of tekent nieuwe motieven (B160101 Id18621-c)
- Neemt kennis van het globale idee en de beschrijving van een project en stelt indien nodig aanpassingen voor
- Verzamelt relevante informatie
- Organiseert en documenteert het opzoek- en tekenwerk
- Bedenkt, selecteert en probeert diverse opties uit en evalueert ze ten slotte in functie van idee, kostprijs en tijd
- Vergewist zich ervan dat zijn interpretatie en visie overeenstemmen met die van de klant/opdrachtgever, stelt opties voor en houdt rekening met feedback
- Bepaalt technieken, materialen, gereedschap en uitrusting voor de realisatie van het ontwerp, rekening houdend met hun beperkingen
- Identificeert moeilijkheden en stelt oplossingen voor
- Interpreteert aangeleverde werktekeningen, uitslagen en schetsen
- Tekent werkstukken uit in technische plannen
- Neemt nota van ideeën, ervaringen en waarnemingen en documenteert ze

● Kiest voor de geschikte uitrusting in functie van de persoonlijke veiligheid, die van anderen en van zijn omgeving (co 02065)
- Zorgt voor regelmatig onderhoud van machines, hand- en meetgereedschappen
- Volgt de wettelijke veiligheidsvoorschriften (veiligheidsschoenen, handschoenen, en aangepaste kleding (leren schort), oog- en oorbescherming, stofmasker, veiligheidshelm…)
- Verwijdert afval op een correcte manier volgens de geldende wetgeving
- Organiseert een werkplek waar het veilig werken is en waar materialen, gereedschap en uitrusting veilig ondergebracht zijn

● Bereidt de elementen voor en traceert ze volgens de technische tekening/het werkplan of schets (B160101 Id2776-c)
- Stelt productieprocédés op voor het maken van hedendaagse en historische decoratieve elementen
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten
- Markeert lengtes, referentielijnen en centerlijnen
- Gebruikt het materiaal op een efficiënte wijze
- Past hef-en tiltechnieken toe

● Realiseert de onderdelen van het werkstuk (historische en hedendaagse decoratieve vormen) en monteert ze (B160101 Id16004-c)
- Zet het werkkader uit in het atelier (montageopstelling, gebruik van mallen)
- Smeedt de stukken volgens de werktekening of schets
- Maakt gereedschap dat specifiek voor het werkstuk wordt gebruikt
- Voert verspanende metaalbewerkingen uit (bijvoorbeeld zagen, boren, vijlen, tappen…)
- Monteert de gesmede stukken door gebruik van aangepaste verbindingstechnieken (smeedtechnisch of lastechnisch) en past indien nodig hef- en tiltechnieken toe en gebruikt hijs- en transportmiddelen

● Stelt het smeedwerk samen (B160101 Id15164-c)
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap
- Past smeedtechnische verbindingstechnieken toe (bijvoorbeeld pen/gatverbinding, klinken, afplatten, verkroppen, verzetten, half-om-half verbinding en vuurlasverbindingen…)
- Past lastechnische verbindingsprocessen toe (lassen, solderen) of andere verbindingstechnieken (verbinden met bouten, kitten, lijmen)
- Voert tussentijdse metingen en controles uit
- Monteert onderdelen voorlopig (bijvoorbeeld door middel van hechtlassen of bouten)
- Monteert onderdelen definitief met verbindingstechnieken (smeedtechnische, lastechnische en/of andere technieken)
- Controleert tijdens de montage of alle onderdelen werden vastgezet
- Controleert de gemonteerde elementen op visuele gebreken

● Werkt het werkstuk af (bijvoorbeeld afbramen, polijsten, aanbrengen van antiroest…) (B160101 Id16961-c)
- Gebruikt manueel en elektrisch gereedschap
- Slijpt en/of polijst de elementen
- Voert specifieke afwerkingen en bewerkingen uit (bijvoorbeeld zandstralen, graveren,…)
- Voert een aangepaste oppervlaktebehandeling uit op het werkstuk (corrosiebehandeling en/of esthetische behandeling)
- Controleert of het product aan alle vereisten voldoet
- Maakt het werkstuk klaar voor bescherming bij transport of stockage
- Stockeert of transporteert het werkstuk

● Plaatst het werkstuk op de site (controle van evenwicht, afstellen…) (B160101 Id6247-c)
- Raadpleegt en interpreteert technische bronnen correct (plannen, detailtekeningen)
- Bedient hijsmaterieel
- Gebruikt uitrusting voor veiligheid en bescherming op de site
- Bepaalt en markeert assen, referentiepunten en horizontale en verticale peilen
- Controleert de uitvoering (uitlijning, hoogte, stabiliteit, horizontaliteit, verticaliteit, binnen- en buitenwelflijn, aanzetlijn, tegenpeil)
- Voert retouches uit en brengt eventueel beschermingsproducten aan
- Reinigt het geplaatste werkstuk en de site

● Voert herstellingen uit op werkstukken (B160101 Id25778-c)
- Documenteert de toestand waarin het werkstuk wordt gevonden en wint bij twijfel advies in (erfgoed)
- Stelt de omvang vast van de interventie op het werkstuk
- Stelt de oorzaken vast van schade, slijtage, verwering
- Bestudeert en interpreteert plannen, tekeningen, schema’s indien voorhanden
- Selecteert de meest geschikte technieken, materialen en gereedschap voor de uitvoering van onderhoud, herstel… waaronder bijvoorbeeld het gebruik van de oorspronkelijke technieken
- Demonteert het werkstuk
- Herstelt het werkstuk
- Brengt klant/opdrachtgever op de hoogte van alle belangrijke informatie ter voorkoming van schade, slijtage, en verwering
- Evalueert succes van de interventie

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van kunstgeschiedenis en smeedstijlen
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van geometrie
● Basiskennis van giettechnieken
● Basiskennis van innovatieve productiemethoden
● Kennis van aftekentechnieken
● Kennis van metaaleigenschappen en staalsoorten
● Kennis van koude vervormingstechnieken
● Kennis van warme vervormingstechnieken
● Kennis van verspaningstechnieken
● Kennis van de relevante regelgeving rond veiligheid en bescherming op het werk
● Kennis van het productieproces van decoratieve elementen
● Kennis van methoden om gespecialiseerd gereedschap te maken
● Kennis van siertekenen
● Kennis over de werkplek en het onderhoud ervan
● Kennis van gereedschap en diens onderhoudsmethoden
● Kennis van corrosiebestrijding
● Kennis van de voorbereiding van het materiaal (afschroten, berekenen, traceren,…)
● Kennis van ergonomisch werken
● Grondige kennis van verbindingstechnieken
● Grondige kennis over het smidsevuur en de onderhoudsmethoden ervan
● Grondige kennis van diverse smeedtechnieken
● Grondige kennis van afwerkingstechnieken (beschermingslagen, slijpen,…)

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen informeren en adviseren van de klant over de realisatie van het werkstuk in al zijn aspecten
● Het kunnen evalueren van zijn eigen werkzaamheden gedurende het hele werkproces
● Het kunnen ontwerpen van nieuwe modellen of tekenen van nieuwe motieven
● Het kunnen verzamelen van relevante informatie over het werkstuk, de metaalsoort, …
● Het kunnen afstemmen van de eigen visie met die van de klant
● Het kunnen bepalen van de technieken, materialen, gereedschap en machines
● Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en plannen en deze gegevens vertalen naar de eigen werkzaamheden
● Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen
● Het kunnen tekenen van een uitvoerbaar ontwerp (met aandacht voor perspectief en dieptewerking)
● Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Het kunnen inrichten van een werkplaats
● Het kunnen opstellen van productieprocedés
● Het kunnen bepalen en markeren van assen, referentiepunten,…
● Het kunnen informeren en adviseren van de klant in verband met onderhoud

Probleemoplossende vaardigheden

● Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten
● Het kunnen aanreiken van oplossingen voor vastgestelde problemen
● Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en ambachtelijke techniek rekening houdend met de voorschriften en procedures
● Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandi

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4