• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sea hydrology (Oceanology)

Sea hydrology (Oceanology)

Course Information

1.Programos tikslai
Jūrų hidrologijos magistrantūros studijų programa yra gilinamoji magistratūros studijų programa, skirta rengti kvalifikuotus fizinių mokslų srities geografijos krypties specialistus.
Jūrų hidrologijos magistrantūros gilinamosios studijų programos tikslai:
· sudaryti sąlygas gabesniems pagrindinių studijų studentams giliau studijuoti fizinę geografiją Klaipėdos universitete, išplėsti kompetenciją jūrinių tyrimų srityje;
· ugdyti mokslinei veiklai pasirengusius geografus ir užtikrinti, kad absolventai įgytų reikiamą kiekį žinių, motyvaciją tolimesnėms studijoms ar mokymuisi;
· rengti aukštesnio išsilavinimo praktikus ir tyrėjus, gebančius kūrybiškai pritaikyti įgytas žinias jūros bei pajūrio tvarkymo, naudojimo ir apsaugos srityse, siejant su darbdavių interesais;
· ruošti specialistus tarptautiniam bendradarbiavimui Baltijos jūros tyrimų, naudojimo ir apsaugos srityse ir užtikrinti Lietuvos akademinių mokyklų įsitraukimą į bendrą Europos mokslo ir studijų erdvę jūrų tyrimų srityse, plečiant tarptautinį studentų ir dėstytojų mobilumą;
· užtikrinti absolventų pasiruošimą doktorantūros studijoms ir moksliniam darbui Lietuvoje ir užsienyje.
Programa studentams suteiks specialiąsias žinias apie jūrų ir vandenynų fizinius procesus, hidrosferos sąveiką su kitomis geosferomis; žinias apie hidrometeorologinį režimą, naujausius jūrų tyrimo ir prognozių sudarymo metodus; žinias apie jūrų taršą ir jos pasekmes, apie ekologines jūrų problemas; žinias apie šiuolaikinę jūros ūkio raidą, tarptautines ir nacionalines aplinkosaugos ir darniojo vystymosi problemas bei priežastis; suteiks žinias apie esminius pasaulinio jūrų ūkio komponentus ir jų geografines charakteristikas.
Studentas per studijas įgis gebėjimus taikyti naujausius jūrų tyrimų metodus, taikyti bendruosius fizikos principus modeliuojant tiriamus procesus. Įgytos žinios suteiks gebėjimus analizuoti jūrose vykstančius procesus lokaliniame, regioniniame ir pasauliniame lygmenyje.
Jūrų hidrologijos programos tikslai atitinka Klaipėdos universiteto tikslus: rengti aukštos kvalifikacijos gamtos mokslų mokslininkus, gebančius dirbti intelektualinį ir kūrybinį darbą; sudaryti sąlygas asmeniui įgyti moksliniais tyrimais grindžiamą mokslo ir naujausių technologijų lygį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą, kvalifikaciją ir mokslo laipsnį; skleisti Lietuvos kaip jūrų valstybės idėją, praktine veikla siekti ją įgyvendinti, auklėti visuomenę ir ypač jaunąją kartą jūrinės tautos dvasia; ugdyti švietimui ir kultūrai imlią visuomenę, gebančią efektyviai naudotis mokslu ir konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje; moksline veikla skatinti Lietuvos ir jos regionų, ypač Vakarų Lietuvos Pajūrio regiono plėtrą; plėtoti informacinės ir technologinės kultūros ugdymui bei tarptautinei mokslinei ir ūkio kooperacijai būtinus mokslinius tyrimus.

2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems
Stojantieji asmenys turi turėti fizinių mokslų geografijos krypčių bakalauro ar jam prilygstantį kitą universitetinį išsilavinimą. Šios studijos geriausiai tiktų fizinės geografijos specializacijos (okeanografijos, hidrologijos ir klimatologijos) bakalaurams. Be to, į jas galėtų pretenduoti geomorfologijos, geologijos (ypač jūrinės geologijos), hidrogeologijos ir kraštotvarkos bei socialinės geografijos bakalaurai.

3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos
Lietuvos Aplinkos ministerijos Jūrinių tyrimo centro ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos vadovai pritaria šios programos tikslams ir jos kūrimo poreikiui. Šios organizacijos yra suinteresuotos rengiamais pagal šią programą specialistais, nes yra ir numatomos būti pagrindiniais darbdaviais.

4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos
Studijų kalba - lietuvių kalba. Atvykus kviestiems dėstytojams - anglų kalba, papildomai studentams pateikiant dalykų konspektus, dalomąją medžiagą - lietuvių kalba.
Pagrindiniai studijų metodai yra paskaitos, diskusijos, seminarai ir pratybos. Dalis studijų yra skirta studentų savarankiškam darbui ir baigiamojo darbo rengimui.

5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus)
Jūrų hidrologijos gilinamoji magistrantūros studijų programa apima 80 kreditų, kurie yra padalinti per 4 semestrus (po 20 kreditų bei 5 dalykus kiekviename semestre). Jūrų hidrologijos programos sandara yra pateikta 1 lentelėje. Programą sudaro trys dalykų grupės, studentų praktika bei moksliniai ir baigiamieji darbai (80 kr., 100%):
· Geografijos mokslo šakų dalykai (20 kr., 25 %): Okeanologija (4 kr.); Žemynų ir jūrų sąveikos (4 kr.) ; Jūrų ūkio geografija (3 kr.); Jūrų ir vandenynų fizika (5 kr.); Hidrometeorologinės prognozės (4 kr.);
· Specialaus lavinimo taikomiesiems dalykams ir tyrimų metodams skirta 18 kr., (22%): Erdvinės analizės metodai (4 kr.); Nuotoliniai jūros dugno tyrimai (4 kr.) ; Jūrinių procesų matematinis modeliavimas (4 kr.); Jūrų ir vandenynų monitoringas (3 kr.); Jūrų krantų inžinerija (3 kr.).
· Kitų mokslo šakų dalykai, susiję su jūrų tyrimais ir problematika (22 kr., 28%): Jūrų hidrochemija (4 kr.); Pajūrio ekologija (4 kr.); Pajūrinių teritorijų organizavimas (4 kr.); sedimentologija (3 kr.); Jūrų kultūros paveldas (3 kr.); Jūrų tarša (4 kr.).
· Priešmagistrinė praktika (4 kr., 5%)
· Magistrų moksliniai tiriamieji (12 kr.) bei baigiamieji darbai (20 kr.) (viso: 32 kr., 40 %).

Programoje 50 % magistrantūros programos apimties dėstys profesoriai, 25 % - docentai, 25% - lektoriai. Dėstytojų mokslinės veiklos kryptis atitinka jų dėstomus dalykus. Programoje dalykų aprašus ruošė ir dėstys 10 profesorių, 5 docentai ir 5 lektoriai. Viso - 20 dėstytojų.
Kiekvienai studijų programai bus taikomi savikontrolės mechanizmai, studijų turinio ir metodikos atnaujinimas, dėstytojų kompetencijos ir kvalifikacijos priežiūra.

6. Praktikos apibūdinimas
Suteikti praktinių žinių, padedančių įsisavinti metodus, taikomus tiriant jūros, marių, lagūnų, estuarijų ir deltų akvatorijas, analizuojant hidrologinį ir meteorologinį režimą. Studentus išmoks praktiškai atlikti matavimus, stebėjimus, analizuoti ir interpretuoti hidrometeorologinius duomenis, sudaryti prognozes, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir išmokti juos apibendrinti aplinkosauginiais pagrindais. Praktika vystys gebėjimus: galimo poveikio identifikavimas, prognozavimas, analizavimas ir reikšmingumo nustatymas. Studentai praktikos metu įsisavins hidrologinius ir meteorologinius matavimų metodus, atrinks ir statistiškai apdoros tyrimų duomenis, įvertins patikimumą, gebės atrinkti optimalius ir tinkamus analizės metodus. Praktikos metu studentai įgis praktinių gebėjimų, susipažins su jūrų ir pajūrio krašto hidrometeorologiniais, kraštotvarkiniais, krantotvakos ir kt. tyrimais bei rinks ir kaups medžiagą mokslinio ir magistro baigiamiesiems darbams. Praktika bus atliekama Lietuvos ir užsienio įmonėse, organizacijose, mokslo įstaigose, susijusiose su jūrų ir jų baseinų tyrimais.

7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Atsiskaitymas už studijuojamus dalykus vykdomas Klaipėdos universiteto studijų nuostatuose nustatyta tvarka: kiekvieno dalyko žinios bei gebėjimai įvertinami pažymiu. Moksliniai darbai 1, 2 ir 3 semestruose vertinami diferencijuota įskaita. Baigiamasis mokslinis darbas - egzaminu. Magistro baigiamasis darbas ginamas viešai, dalyvaujant gynimo komisijai, sudarytai iš 5 pakankamą kvalifikaciją turinčių narių. Komisija įvertina studento gebėjimą taikyti žinias, pristatyti darbą ir kvalifikuotai atsakyti į klausimus. Sėkmingai apsigynus magistrinį darbą, suteikiamas Geografijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė
KU Gamtos ir matematikos fakulteto Geofizinių mokslų katedros vedėja
Dr. Inga Dailidienė

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education

Credits: 

90

Provider Information

Provider Name: 
Klaipeda University
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-46-398900 Provider email: klaipedos.universitetas@ku.lt Provider URL: http://www.ku.lt

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Master of Physical Geography
Awarding body:

Klaipeda University

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-46-398900 Provider email: klaipedos.universitetas@ku.lt Provider URL: http://www.ku.lt

Course Locations

Reference Data

Course address:

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. H. Manto g. 84