• EQF Home Page Icon

Qualification: science communication exper

science communication exper

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja egyrészt, hogy a tudomány területén dolgozók vagy a tudománykommunikációval hivatásszerűen foglalkozni akarók megismerjék a média működését, annak legfontosabb színtereit (nyomtatott sajtó, televízió, rádió, online média), képesek legyenek hidat alkotni a tudomány és a média között. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek a természettudománnyal kapcsolatos mediatizált kommunikációs folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a  média különböző területein. Emellett a hallgatók képessé válnak a hazai és nemzetközi tudományos, technológiai és kulturális szféra aktuális jelenségeinek átlátására, megértésére és a nagyközönség számára érthető bemutatására, múzeumi és tudományos intézményi sajtókommunikációs feladatok elvégzésére, tudományos és kulturális kommunikációs stratégia kialakítására, tudományos és kulturális menedzsment feladatok ellátására, valamint kulturális kampányok megtervezésére és lebonyolítására. A képzés emellett felkészíti őket a tudományos és kulturális kommunikációs kihívások kezelésére, a tárlatvezetői, múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai feladatok megoldására, kiállításokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére.

 

A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:

a tömegkommunikáció, a tömegkommunikációs eszközök és a tömegkommunikációs rendszer fogalmát, működésének értelmezését, a hatások felmérését, értékelését;

a legújabb internetes műfajok alapvető jellemzőit, különös tekintettel a különféle portálok, közösségi hálók, fórumok, skype, msn és a chat jellegzetességeire;

az elektronikus újságírás gyakorlati ismereteit;

a tudománykommunikáció alapvető hazai és nemzetközi irányzatait, forrásait;

általános sajtó- és PR-ismereteket;

a múzeumi kommunikációt megalapozó legfontosabb múzeumi kutatási területeket;

tömegkommunikáció ismeretközvetítési módszereit alkalmazói szinten;

a tudománykommunikáció sikeres műveléséhez nélkülözhetetlen, átfogó interdiszciplináris természettudományos ismereteket;

a kutatói tudománykommunikáció leggyakoribb műfajaihoz: a prezentációkészítéshez, poszter- és kiadványszerkesztéshez, digitális grafikához, fényképezéshez, egyszerű információs honlap készítéséhez szükséges nyomdatechnikai, esztétikai és informatikai ismeretek alapjait;

a tudományos eredmények közlésének megszervezési, tervezési sajátosságait;

a videofilm- és rádió-/televízióműsor-készítés elméletét és gyakorlati alapjait;

a nyomtatott és elektronikus újságírás műfajait;

közművelődési kiadványok szerkesztését, szövegezését;

kiállítások készítésének elméletét és gyakorlati alapjait;

felnőtteknek szóló tudománynépszerűsítő programok, gyermekfoglalkozások tervezésének, szervezésének és megvalósításának elméletét és gyakorlatát;

a múzeumi ismeretterjesztő munka tervezésével, szervezésével kapcsolatos hazai és nemzetközi irányzatokat;

a jó közgyűjteményi ismeretterjesztő gyakorlatokat, ezek megvalósítási módszereit;

a múzeumokban végzett tezaurálással és kutatásokkal kapcsolatos átfogó ismereteket;

a múzeumi kommunikáció kiállítási, közművelési, nyomtatott és elektronikus műfajait, ezek kreatív szöveges és képi megformálását.

 

A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak:

a különféle társadalmi igényeket kielégítő újságírói tevékenység – különös tekintettel az elektronikus újságírás – hatékony ellátásához szükséges ismeretek adaptálására;

a tudományos eredmények – megcélzott közönség számára – érthető és érdekes formában, tömör és világos stílusban való, elektronikus formában történő interpretációjára;

a különböző orgánumok stílusjegyeinek ismeretében az egyéni stílus és az őt alkalmazandó média speciális szakmai követelményeinek összeegyeztetésére;

a tudományos kutatások, eredmények, trendek értelmezésére, a társadalom számára érthető kommunikációjára;

a célcsoportnak és a tudományterület sajátosságainak megfelelő kommunikációs csatornák kiválasztására;

a kommunikációs eszközök hatékony alkalmazására;

átfogó tudománykommunikációs feladatok önálló megszervezésére, megvalósítására;

múzeumi és egyéb kiállítások és ahhoz kapcsolódó gyermek és felnőtt programok tervezésére, szervezésére, lebonyolítására.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:

stratégiai gondolkodásmód;

kreativitás, rugalmasság;

információfeldolgozási képesség;

elkötelezettség és igény az írás-, kifejezőkészség továbbfejlesztésében;

igény az élethosszig tartó szakmai továbbképzésre;

alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre;

a tudományos és ismeretterjesztő médiaelemzési módszerek alkalmazásának képessége;

a korszerű pedagógiai paradigmák médiában, tudománykommunikációban és múzeumi, közművelődési munkában történő megjelenítésének képessége;

a közérdeklődésre számot tartó természettudományos problémák lényeges elemeinek közérthető kiemelésének képessége;

nyitottság, rugalmasság szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadásában;

verbális és vizuális kommunikációs készség (pl. tudományos problémáknak a nem szakemberek számára is érthető megfogalmazásának képessége);

probl

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Szegedi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education