• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Sauszemes spēku militārā vadība - Prof. bak. studijas

Sauszemes spēku militārā vadība - Prof. bak. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķis

Sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku, NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija) / ES (Eiropas Savienības) daudznacionālajās vienībās, ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

Programmas uzdevumi:

1.Par prioritāti uzskatīt studējošā kā līdera veidošanu un viņa radošas personības attīstību.

2.Dot studējošiem teorētisko izpratni un praktiskās iemaņas par militāru un nemilitāru uzdevumu plānošanu, vadīšanu un kontroli.

3.Attīstīt studējošo spējas analītiski formulēt un pieņemt objektīvus lēmumus paaugstināta riska apstākļos un krīzes situācijās.

4.Apgūt vadībzinības un militāri tehniskās zināšanas, t.sk. kaujas inženieratbalstu, individuālo un kolektīvo bruņojumu, sakarus un kaujas tehniku, kas atbilst vada komandiera profesionālās kvalifikācijas prasībām.

5.Nodrošināt konkrētas specializācijas interdisciplināro kompleksa B kursu bloku, lai studējošie iegūtu zināšanas inženierzinātņu grupas studiju kursos.

6.Apgūt pašizglītošanās un pētniecības darba iemaņas, studējot nozares literatūru, veicot pētījumus, pildot semestra, kursa un diploma darbus, gatavojot projektus u.c. veida uzdevumus, saistītus ar inženierzinātni un valsts aizsardzību.

7.Veicināt studiju programmas satura un studiju procesa tālāku pilnveidi atbilstoši NBS attīstības plāniem, uzdevumiem un tehnoloģiju attīstībai.

Prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai

Profesionālo kvalifikāciju piešķir pēc profesionālā bakalaura studiju programmas „Sauszemes spēku militārā vadība” sekmīgas apgūšanas un bakalaura darba izstrādāšanas un aizstāvēšanas.

Nacionālā aizsardzības akadēmija sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Autotransporta institūtu organizē studijas, kuru laikā aizsardzības akadēmijā studējošie kadeti vienlaikus apgūst gan militārās izglītības programmu akadēmijā, gan arī iegūst Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nepieciešamās tehniskās zināšanas akreditētā civilajā augstskolā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Programmā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus ar vidējo vai augstāko izglītību vecumā līdz 30 gadiem uz imatrikulācijas dienu NAA.
Kandidātam studijām profesionālā bakalaura studiju programmā tiek noteiktas šādas prasības:
- atestātā par vispārējo vidējo izglītību vai diplomā par vidējo profesionālo izglītību vērtējumam visos mācību priekšmetos jābūt ne zemākam par 4 ballēm (gandrīz viduvēji);
- tiek ņemts vērā valsts centralizētā eksāmena vērtējums matemātikā un fizikā, ja centralizētais eksāmens netika kārtots fizikā, tad atestāta vērtējums fizikā vai dabas zinību priekšmetos;
- iestājpārbaudījums matemātikā un fizikā, pēc kura rezultātiem tiek pieņemts lēmums par pretendenta atbilstību studiju uzsākšanai;
Iestājpārbaudījums angļu valodā, ALCPT (American Language Course Placement Test) testā iegūstot vismaz 50 punktus; jānokārto fiziskās sagatavošanas normatīvi atbilstoši AM 23.05.2008. Karavīru fiziskās sagatavošanas noteikumu Nr.35 prasībām; jāpiedalās divu dienu atlasē, lai noteiktu kandidātu potenciālu studijām NAA un turpmākajam dienestam NBS.

Grants: 

Karavīrs studiju laikā saņem atlīdzību (karavīra mēnešalga un karavīram paredzētās sociālās garantijas) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Provider Contact Info: 

Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014
67076883 (rektors); 67076872
naa@mil.lv
www.naa.mil.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs sauszemes spēku militārajā vadībā; Leitnants