• EQF Home Page Icon

Qualification: sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja és az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja azoknak a pedagógusoknak a továbbképzése, akik vállalják az eltérő nevelési és oktatási igényű tanulókkal való iskolai és iskolán kívüli foglalkozások vezetését, akik birtokában vannak annak az összetett és sajátos pedagógiai tudásnak, amely képessé teszi őket arra, hogy a 6-18 éves korú, heterogén összetételű tanulócsoportok foglalkozásait szakszerűen vezessék. A képzés tartalma és irányultsága figyelembe veszi a sajátos magyar, valamint európai (a németországi bielefeldi) igényeket és tradíciókat. A felkészítés képessé teszi a végzetteket a normától eltérő pedagógiai esetek, helyezetek felismerésére, pedagógiai eszközökkel történő kezelésére, ezen belül a különböző problémás és kiemelkedően tehetséges gyermekek megfelelő, személyre szabott fejlesztésére is.

A sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozásokra felkészítő szakirányú továbbképzés eredményeként a pedagógusok ismerik
- a normától eltérő 6-12 éves korosztályra vonatkozó hazai és nemzetközi elméleti pedagógiai kutatások eredményeit és a gyakorlati megvalósítás pedagógiai, pszichológiai feltételrendszerét, a Sonderpedagógia eszköztárát, alkalmazásának lehetőségét, a társadalomtudományok kapcsolódó kutatási eredményeit,
- a hazai és az európai oktatási rendszerben létező normától eltérő gyermekek oktatására és nevelésére felállított és hivatott intézmények helyét, szerepét, működési és pedagógiai elveit,
- a szakterület megismeréséhez releváns ismeretszerzési módokat, az ismeretforrásokat, a problémák interdiszciplináris megközelítési módozatait, a problémafeltárás és megoldás módjait,
- a személyiségfejlesztés, a tanácsadás, a szervezés, valamint a szóbeli és az írásbeli modern kommunikáció releváns módszereit,
- az életkor, a kultúra, a nemek, a szociokulturális háttér szerinti eltéréseket.
Rendelkeznek
- a pedagógus hivatás gyakorlásához szükséges attitűddel, személyes és szociális kompetenciákkal,
- a másokkal való együttműködés képességével, az ennek feltételéül szolgáló kommunikációs technikákkal
- a hatásszervezés, befolyásolás képességével,
- humánus, etikus, toleráns, rugalmas személyiségvonásokkal, kreativitással, önismerettel, realitásérzékkel, az emberi méltóság iránti elkötelezettséggel,
- példaértékű egészséges életvitellel.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenység-rendszerben:
A sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozásokra felkészítő szakirányú továbbképzés eredményeként a pedagógusok
- képesek lesznek a pedagógiai gyakorlatban felszínre kerülő normától elütő jelenségek felismerésére, összegyűjtésére és az összefüggések értelmezésére, a nyomtatott és elektronikus források tanulmányozására,
- ellátják a normától elütő 6-12 éves korosztály körében az iskolai és iskolán kívüli sajátos nevelési és oktatási feladatokat,
- terveznek, vezetnek és irányítanak pedagógiai fejlesztési feladatok megoldását szolgáló gyakorlati, terápiás jellegű foglalkozásokat,
- elvégzik konkrét, problémás helyzetek elemzését, problémamegoldó technikák hatékony alkalmazását,
- csoportfoglalkozások keretében végzik heterogén csoportok differenciált fejlesztését, mulikulturális és interkulturális szemlélet kialakítását,
- elősegítik külső kapcsolatrendszer ? szülők, intézmények és civil szerveződések ? együttműködését,
- szakmai felkészültségüket folyamatos fejlesztik, alakítják saját és tanulóik önfejlesztő tevékenységét.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szent István Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eszterházy Károly Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education