• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Reliģijas pedagoģija - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Reliģijas pedagoģija - Prof. studijas pēc pamatstudijām

Course Information

Programmas saturs

Studiju kursu programma ir veidota pēc studiju moduļu metodes, kas ļauj ātri reaģēt uz darba tirgus pieprasījumu un studentiem sniedz iespēju izvēlēties sev aktuālāku kvalifikācijas ievirzi.

Vispārizglītojošie kursi - nodrošina studējošo profesionālo pilnveidi, piedāvājot kursus, kuri sniedz plašas akadēmiskās zināšanas:

Ētika, Starpkultūru komunikācija, Izglītības filozofija u.c.

Teorētiskie pamatkursi – atbilstoši mūsdienu izpratnei par daudzpusīgu reliģijas pedagoga kvalifikāciju studiju programmā integrēti ar reliģiju zinātni, teoloģiju, vēsturi, pedagoģiju saistīti kursi:

Kristīgā filozofija, Sistemātiskā (dogmatiskā) teoloģija, Reliģijas pedagoģija, Baznīcas vēsture, Liturģika, Svēto Rakstu ekseģēze u.c.

Profesionālās specializācijas kursi -

Kristīgās mācības un ētikas mācīšanas metodika, Pasaules reliģiju vēsture, Reliģijas socioloģija, Kristīgā ētika u.c.

Brīvās izvēles kursus students atbilstoši savām interesēm brīvi izvēlas no RA kopējā brīvo izvēles kursu piedāvājuma studiju programmā noteiktajos apjomos, piemēram,

Reliģiju vēsture, Jaunās reliģiskās kustības, Kristīgā mūzika u.c.

Absolventu iespējas

•strādāt vispārizglītojošās skolās kā kristīgās mācības/ētikas skolotājam;

•studēt izglītības nozares maģistra studiju programmās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

2. līmeņa profesionālā augstākā skolotāja izglītība

Costs: 

1220 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 90

Provider Information

Provider Name: 
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Provider Contact Info: 

Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
28325368
helpdesk@rta.lv
www.rta.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Kristīgās mācības un ētikas skolotājs