• EQF Home Page Icon

Qualification: Rehabilitationist

Rehabilitationist

Qualification Information

A képzés célja rehabilitációs szakemberek képzése, akik képesek a komplex rehabilitáció minden színterén (egészségügyi, szociális, pedagógiai és foglalkoztatási rehabilitáció), multidiszciplináris team tagjaként és önállóan egyaránt, adekvát ellátási protokollok alkalmazásával konkrét - az egyén, illetve esetenként célzott közösségek társadalomba való mielőbbi be- vagy visszaillesztését szolgáló - rehabilitációs tevékenység tervezésére és megvalósítására, valamint a rehabilitációs tevékenység eredményességének mérésére, értékelésére, kommunikálására és javítására. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A rehabilitációs szakember
a) tudása
- Ismeri a komplex rehabilitáció fogalmát, módszereit.
- Ismeri az alapképzettsége által biztosított kompetenciák hasznosítási lehetőségeit a komplex rehabilitáció rendszerében.
- Ismeri a rehabilitáció különböző területein a szakmai protokollokban nevesített teszteket és diagnosztikai eljárásokat.
- Ismeri a rehabilitáció területén alkalmazható aktuális kvantitatív és kvalitatív kutatási módszertant és módszereket.
- Ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges adatfeldolgozási, elemzési módszereket, statisztikai programokat és az adatfeldolgozáshoz használható informatikai hátteret.
- Ismeri a rehabilitációs ellátásra vonatkozó alapvető etikai normákat.
- Ismeri a rehabilitációs ellátás és a rehabilitációs munkatársi hatáskör jogi szabályozásának rendszerét.
- Ismeri az egészségügyi igazgatási intézmények felépítését, az egyes szervek kompetenciáját, feladatait, az egészségügyi intézmények fenntartói, finanszírozói és munkáltatói oldalának jogi szempontú megközelítési lehetőségeit.
- Ismeri a szakmai vezetéshez szükséges szakjogi vonatkozásokat és minőségirányítási alapelveket, modelleket.
- Rendelkezik jogi igazgatási és vezetői ismeretekkel és készségekkel.
- Ismeri azokat a szervezeteket, amelyekhez etikai kérdésekben eligazításért fordulhat.
b) képességei
- Képes a rehabilitáció területén végzett ellátásban és kutatásban alapképzettségének megfelelő közreműködésre.
- Képes a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a rehabilitációs módszerek és protokollok fejlesztésére.
- Képes a rehabilitációs tevékenységek és folyamatok szakszerű tervezésére, monitorozására és értékelésére.
- Képes a rehabilitáció területén a szakmai ismeretek, illetve a szakirodalom kritikus értékelésére, felhasználására és bővítésére.
- Képes a szakmai és kutatási beszámoló készítésére, illetve azok prezentálására.
- Képes a rehabilitációs tevékenység kapcsán szakszerű kommunikációs tevékenység végzésére.
- Képes az egészségügyi intézményekben, a központi rehabilitációs osztályokon, illetve az önálló rehabilitációs egységekben szakmai vezetésére.
- Képes pályázatok készítésére a komplex rehabilitáció területén.
- Képes hatékonyan befolyásolni és a megvalósításban segíteni az egészségnevelést, az egészségmegőrzést, az egészségfejlesztést is célzó nemzeti, regionális, helyi, lakóközösségi és nemzetközi programokat.
- Képes a rehabilitáció területén önálló szakmai álláspont kialakítására.
- Képes szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles közvetítésére.
- Képes a szakma gyakorlása közben felmerülő jogi problémák és etikai konfliktusok kezelésére.
c) attitűdje
- Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek a komplex rehabilitáció szakterületét elméletben és gyakorlatban jellemzik.
- Jó együttműködési készség, kutató, képző és klinikai munkát végző csoportok munkájába való beilleszkedés jellemzi.
- Multidiszciplináris szemléletmód jellemzi a problématerületek érzékelésében és kezelésében, valamint a szakmapolitikai kérdésekben.
- Nyitott az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt.
- Igénye van a folyamatos önképzésre.
- Szakmai érdeklődése elmélyült, a szakmai-etikai normák tisztelete jellemzi.
d) autonómiája és felelőssége
- Jelentős mértékű önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
- Képes önálló szakmai álláspont kialakítására és annak felelősségteljes prezentálására.
- Önállóan képes szakmai együttműködések kezdeményezésére, szakmai kooperációkban egyenrangú partner.
- Önállóan képes tudományos evidenciákra épülő fizioterápiás módszerek kiválasztására és a gyakorlati alkalmazására.
- Képes rehabilitációs szükségletek önálló felmérésének menedzselésére.
A sportrehabilitáció specializáción továbbá a rehabilitációs szakember
a) tudása
- Ismeri a sportsérülések fizikai és mentális következményeit.
- Ismeri a sportspecifikus sérülések megelőzésének legújabb módszereit és lehetőségeit.
- Ismeri a már kialakult sérülések orvosi ellátásának és funkcionális helyreállításának menetét.
- Megfelelő ismeretekkel rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a sérülés következtében milyen mentális vagy életvezetési problémák merülhetnek fel, melyek kezelése a komplex rehabilitáció folyamatában meg kell, hogy valósuljon.
- Ismeri korábban felsőfokú szintű szakképzettségével megszerzett kompetenciák hasznosítási lehetőségeit a sportrehabilitáció folyamatában.
- Ismeri a sportrehabilitáció különböző területein a szakmai protokollokban megjelölt teszteket és diagnosztikai eljárásokat.
- Ismeri a szakterületen alkalmazható kvalitatív és kvantitatív kutatási módszertant és módszereket.
- Ismeri a sportrehabilitációs ellátásra vonatkozó alapvető etikai normákat.
b) képességei
- Képes a fizikai teljesítőképesség meghatározására, a terhelhetőséget és teljesítőképességet korlátozó fizikai, anatómiai, élettani, kórélettani tényezők felismerésére és elemzésére.
- Képes a tudományos, bizonyítékokon alapuló sportrehabilitációs tevékenységek végzésére.
- Képes sportrehabilitációs kutatások tervezésére és kivitelezésére.
- Képes a sportrehabiltációs módszerek hatékonyságának tudományos alapon történő vizsgálatára.
- Képes a sportsérülések komplex rehabilitációjának területén klinikai vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására a rehabilitáció hatékonyságának javítása érdekében.
- Képes a komplex rehabilitáció során a sportsérülések okozta mentális problémák detektálására és menedzselésére.
- Képes a bizonyítékokon alapuló, költséghatékony funkcionális helyreállítás folyamatát szervezni, a lehetőségekhez képest a rehabilitáció időtartamát lerövidíteni a beteg preferenciáinak szem előtt tartása mellett.
- Képes a sportsérülés pillanatától a teljes terhelhetőség helyreállításáig a komplex rehabilitációs program tervezésére, a rehabilitációba bevonható szakemberekkel való konzultációra és a funkcionális helyreállításhoz szükséges team munka szervezésére.
c) attitűdje
- Nyitott és elkötelezett az új jelenségek, új tudományos eredmények ismerete és alkalmazása iránt.
- Nagyfokú szakmai motiváció, valamint mások motiválásának képessége jellemzi.
- Szakmai érdeklődése elmélyült, a folyamatos önképzés igénye és megvalósítása jellemzi.
- Jó probléma felismerő, elemző és megoldó készség jellemzi.
- Tudományos információfeldolgozó képességgel rendelkezik.
- Rendszerszemléletű gondolkodásmód jellemzi.
- Multidiszciplináris szemléletmód jellemzi a problématerületek érzékelésében és kezelésében.
- Együttműködési készség jellemzi a kutató, a képző és a klinikai munkát végző csoportok munkájába való beilleszkedés során.
- A szakmai-etikai normák tisztelete jellemzi.
d) autonómiája és felelőssége
- Szakmai kooperációkban egyenrangú partner, képes önálló szakmai együttműködések kezdeményezésére.
- Képes önálló szakmai álláspont kialakítására és annak felelősségteljes prezentálására.
- Önállóság jellemzi a speciális szakmai kérdések megoldásában.
- Az evidenciákra épülő gyakorlat módszereinek kiválasztása és gyakorlati alkalmazása alapján építi fel munkáját.
- Képes a sportrehabilitációs -fizikai és mentális- szükségletek önálló felmérésének megvalósítására és menedzselésére.
- Önállóan szervezi a bizonyítékokon alapuló, költséghatékony funkcionális helyreállítás folyamatát.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Debreceni Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education