• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija - Prof. bak. studijas

Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija - Prof. bak. studijas

Course Information

Programma kompleksi ietver inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes un vides zinātnes studiju priekšmetus. Studenti tiek gatavoti darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar teritoriju attīstības plānošanas jomu, tāpēc viņiem ir jāizprot jautājumi, kas saistīti ar pilsētbūvniecību, tās saimniecību un infrastruktūru. Turklāt pilsētās samilzt sociālās problēmas, tāpēc programmā zināma vieta ir atvēlēta arī sociālās un tiesiskās jomas priekšmetiem.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās un projektu izstrādes laikā apgūt padziļinātas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem, pilsētekonomiku un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību.

Mērķis

Programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā, lai nodrošinātu atbilstošu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu, kas ļauj pildīt attīstības plānošanas inženiera profesionālo darbību, kā arī turpināt izglītību papildus profesionālās kompetences paaugstināšanai vai maģistra studiju programmās.

Uzdevumi

1. Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam.
2. Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem, pilsētekonomiku un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus prasībām.
3. Veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo zināšanu papildināšanu.
4. Rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, veidot studentu par pozitīvu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
5. Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jomas un starptautiskās prakses attīstībai.
6. Veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā.
7. Veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju rezultāti

1. Spēj atbildīgi un patstāvīgi veikt pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām un Eiropas Savienības tiesību normām.
2. Spēj plānot, organizēt, uzraudzīt un novērtēt teritoriju attīstības procesus.
3. Spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar pilsētu un reģionu ilgtspējīgu attīstību.
4. Spēj izprast teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras ekspluatācijas problēmas un piedalīties infrastruktūras projektu plānošanā un realizēšanā.
5. Spēj īstenot zaļās ekonomikas politiku reģiona ilgtspējīgā attīstībā.
6. Spēj plānot, veidot un izvērtēt budžeta procesu vietējā, reģionālā un valsts līmenī.
7. Spēj izmantot teritoriālās plānošanas specializētās programmatūras.
8. Spēj sagatavot un realizēt vietējos un starptautiskos projektus reģiona attīstības jautājumu risināšanā.
9. Spēj nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
10. Spēj radoši sadarboties ar klientiem, komersantiem, speciālistiem un citām personām.
11. Spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību, interpretēt un analizēt to rezultātus par teritoriju attīstības un pilsētekonomikas jautājumiem.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Programmas absolventi var ieņemt amatus valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi (pilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1050 EUR semestrī (2018./19.)

Credits: 

ECTS 240

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Tehniskā universitāte
Provider Contact Info: 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
67089333
rtu@rtu.lv
www.rtu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā; Attīstības plānošanas inženieris