• EQF Home Page Icon

Qualification: Railroad worker

Railroad worker

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 01544)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 01545)
- Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 01546)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 01547)
- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik
- Voert kleine herstellingswerkzaamheden aan kleine machines uit

● Bereidt de eigen werkzaamheden voor (co 01548)
- Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht
- Verzamelt de nodige documenten voor de opdracht
- Bepaalt de volgorde van de eigen werkzaamheden
- Kiest de geschikte machine en machine-uitrusting

● Richt de mobiele bouwplaats in (co 01549)
- Controleert of er zich binnen de werkzone geen voorwerpen, ondergrondse leidingen, kabels, buizen, hoogspanningskabels of ander hindernissen bevinden
- Richt de eigen werkplek en de mobiele bouwplaats in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de veiligheid, de algemene bouwplaatsorganisatie, de verkeerssituatie, de logische werkvolgorde en het tijdstip van de werken
- Brengt een veiligheidsnet aan
- Brengt een klik-en-klemsysteem aan
- Plaatst en controleert de elektriciteits-, verlichtings- en veiligheidsvoorzieningen
- Voorziet de nodige ruimte voor het stallen van de spoorbouwmachines op de mobiele bouwplaats
- Begeleidt het laden en lossen van de spoorbouwmachines
- Begeleidt de bevoorrading en de opslag van materialen, materieel en gereedschappen op de mobiele bouwplaats
- Slaat materialen, materieel en gereedschappen op de mobiele bouwplaats op

● Signaleert de werken op een veilige wijze (co 01550)
- Houdt rekening met de wettelijke verplichtingen en lokale procedures
- Controleert de aanwezigheid van tijdelijke wegmarkeringen (bij tramsporen, overwegen,…)
- Stelt de vaste en mobiele signalisatie langs het spoor op
- Voert onderhoud en controles van de signalisatie en verlichting uit

● Communiceert met helpers, collega’s en leidinggevenden (co 01551)
- Communiceert vooraf over de werkopdracht
- Communiceert tijdens de werkopdracht met genormaliseerde hand- en armseinen
- Communiceert tijdens de werkopdracht met aangepaste communicatiemiddelen

● Voert kwaliteitscontroles uit of laat die uitvoeren (co 01552)
- Voert visuele controles uit
- Brengt geplaatste of verwerkte materialen in gereedheid om externe kwaliteitscontrole op uit te laten voeren
- Stuurt indien nodig de werkzaamheden bij

● Vervult administratieve taken (co 01553)
- Vult werkblad en andere administratieve documenten in
- Bewaart en let op de aanwezigheid van keuringsdocumenten

● Rondt de werkzaamheden af (co 01554)
- Maakt het dienstpad vrij
- Ruimt het gehanteerde gereedschap, materieel en de machines zorgvuldig op, reinigt en onderhoudt ze
- Controleert bij het verlaten van de bouwplaats de algemene en specifieke signalisatie
- Verwijdert bij het verlaten van de bouwplaats vuil, modder en eventueel afval
- Breekt de signalisatie en verlichting af
- Meldt af en geeft de bouwplaats vrij na afronding van de werkzaamheden

Specifieke Activiteiten

● Breekt een bestaand spoor af (co 01555)
- Maakt de kraagschroeven los (bij houten dwarsliggers)
- Maakt de haken los (bij betonnen dwarsliggers)
- Reinigt de sporen en de arbeidszones rond de sporen
- Reinigt en ontroest spoorstaven als deze doorgebrand moeten worden
- Brandt rails door met snijbrander
- Snijdt rails door met doorslijper
- Assisteert bij het opladen van rails en dwarsliggers
- Schept ballast op

● Bereidt de spooraanleg voor (co 01556)
- Plaatst piketten om de as van het nieuwe spoor te bepalen
- Zet de hoogte en de richting uit
- Meet bij heraanleg de afstand tussen het naastliggend en het te vernieuwen spoor en duidt deze aan op de dwarsliggers
- Meet de diepte van de bedding
- Legt de geotextiel in de bedding

● Legt een spoor aan (co 01557)
- Plaatst dwarsliggers en houtstukken (haaks en in de gewenste positie)
- Plaats de rails (haaks en in de gewenste positie)
- Plaatst de spoortoestellen
- Duidt aan op de rails waar de dwarsliggers moeten komen
- Doorboort de houten dwarsliggers
- Doorboort de rails
- Controleert de spoorbreedte met een mal
- Bevestigt spoorstaven op de dwarsliggers
- Bevestigt de spoortoestellen
- Koppelt kettingen los van en aan het spoorpaneel bij het (ver)plaatsen daarvan
- Bevestigt de lasplaten aan de rails en spoortoestellen
- Treft de nodige voorbereiding voor het uitvoeren van de lasverbindingen
- Brengt aluminothermische lasverbindingen aan

● Werkt het gemonteerde spoor af (co 01558)
- Controleert hoogte en helling van de sporen
- Hoogt de rails op
- Onderstopt de rails
- Kuist het spoor op
- Plaatst trillingsdempende voorzieningen
- Kleeft geotextiel rond dwarsliggers
- Plaatst wachtbuizen voor kabels
- Plaatst spoorwaterslikkers
- Plaatst wisselverwarmingselementen
- Plaatst retourstroomverbindingen
- Giet en trilt beton

● Regelt de spanning in de spoorstaven (co 01559)
- Past de lengte van de rails aan
- Regelt de spanning in de staven met een railstressor

● Legt een dienstpad aan (co 01560)
- Zet een dienstpad uit
- Werkt een dienstpad af

● Legt een buffer aan (co 01561)
- Helpt bij de aanlevering van de buffer
- Bevestigt de buffer op de dwarsliggers
- Bevestigt de lasplaten aan de rails en de buffer
- Werkt het ballastbed af

● Legt een overweg (type Gent) aan (co 01562)
- Controleert het (spoor- en weg)verkeer bij plaatsing van geleverde materialen
- Maakt de ondersteuning voor de betonstukken klaar
- Ziet erop toe dat houten balken en betonstukken in de juiste positie liggen
- Doorboort de dwarsliggers
- Bevestigt de houten balken en betonstukken
- Vult het boorgat met koord
- Plaatst een boordsteen tussen rijweg en spoor
- Trilt het beton (tussen de twee sporen)

● Legt een overweg (type Harmelen) aan (co 01563)
- Controleert het (spoor- en weg)verkeer bij plaatsing van geleverde materialen
- Meet de diepte van de bedding met een laser
- Brengt prefabelementen op de juiste hoogte
- Bedekt de goot van het prefabelement en de rail met primer
- Ontroest de rails
- Zet de rails vast in de goot
- Hecht prefabelementen aan elkaar
- Schept grind of gestabiliseerd zand uit voor de afwerking
- Verzorgt de drainage van het prefabelement

● Legt een overweg (type Strail) aan (co 01564)
- Controleert het (spoor- en weg)verkeer bij plaatsing van geleverde materialen
- Meet de diepte van de goot waarin het fundament komt te liggen met een laser
- Reinigt de railkop en smeert de binnenste rail, stoeprand en platen in met montagepasta
- Plaatst de beveiligingselementen
- Plaatst de rubber profielen en platen

● Legt perronboorden aan (co 01565)
- Ziet erop toe dat de prebabelementen in de juiste positie liggen in de voorgemaakte geul
- Brengt de perronboord in de juiste positie

● Verstevigt sporen op bruggen (co 01566)
- Vervangt betonnen dwarsliggers door houten dwarsliggers of vice versa
- Plaatst een vulplaat onder de dwarsliggers
- Plaatst de stoelen tussen de dwarsliggers
- Ziet erop toe dat de verstevigingsprofielen in de gewenste positie liggen bij aanbrenging
- Bevestigt het verstevigingsprofiel aan de stoelen
- Brengt een verbindingsprofiel tussen twee sporen aan

● Voert onderhoudswerken en herstellingen aan het spoor uit (co 01567)
- Verwijdert ballast op de rails en dwarsliggers
- Oliet wisselhart, glijstoelen, rail-bevestigingen en kraagschroeven
- Controleert kraagschroeven en railbevestigingen
- Controleert beschermingsmaat bij de strijkregel
- Creosoteert houten dwarsliggers
- Ontroest rails met de railslijpmachine
- Slijpt het wisselhart en de tongen met een wisselslijpmachine
- Vervangt dwarsliggers
- Hoogt een spoor op

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis rekenen (inhoudsmaten, soortelijk gewicht, volumes,…)
● Basiskennis van elektriciteit (begrippen en eenheden)
● Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
● Basiskennis van de kwaliteitsproeven en het gehanteerde instrumentarium
● Kennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamh

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3