• EQF Home Page Icon

Qualification: Radiographer

Radiographer

Qualification Information

A képzés célja radiográfusok képzése, akik a képalkotó diagnosztika, a nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és radioizotóp terápia) és a sugárterápia területein képesek a szakterület speciális követelményeinek megfelelni. Ismerik és alkalmazni tudják az egyes modalitások speciális módszereit és képesek a legújabb fejlesztések, vizsgálati és terápiás eljárások elméleti elsajátítására és azok bevezetésére, alkalmazására orvosi felügyelettel, vagy anélkül, utasítással. Ismerik az ionizáló sugárzás biológiai hatásait, tudatosan alkalmazni tudják a dolgozók és a betegek sugárdózisát csökkentő módszereket. Megfelelő szintű ismeretek birtokában alkalmasak a beteggel kapcsolatos kisebb beavatkozások végzésére. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az irányadó jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

8.1. Az elsajátítandó általános szakmai kompetenciák

8.1.1. A radiográfus

a) tudása

- Ismeri az egészséges emberi szervezet működésének alapjait.

- Ismeri a gyakoribb betegségek kialakulásának mechanizmusait, biológia, élettani hátterét.

- Ismeri a jellemző etiológiai, epidemiológiai adatokat, az ezekkel kapcsolatos statisztikai adatokat.

- Ismeri a gyakoribb (klinikai, diagnosztikai) kivizsgálási eljárásokat.

- Ismeri a diagnosztikai adminisztrációs rendszerek felépítését.

- Ismeri a keresztmetszeti képi információk kezelésének elveit (DICOM rendszerek, képformátumok).

- Ismeri a sugárbiológia sugárfizikai és sugárkémiai alapjait.

- Ismeri az ionizáló sugárzás és a közeg, továbbá az élő anyag kölcsönhatásának jellemzőit.

- Ismeri az ionizáló sugárzás hatására kialakuló daganatok epidemiológiáját.

- Ismeri a sugárvédelemben használatos dózisfogalmakat.

- Ismeri az ionizáló és nem-ionizáló sugárzásokra vonatkozó aktuális, alapvető sugárvédelmi jogszabályokat, hazai és nemzetközi ajánlásokat és azok alkalmazását; a sugárveszélyes tevékenységek végzésének személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit.

- Ismeri az egészségügyben (diagnosztika, terápia, kutatás) használatos sugárforrásokat és az ezekkel kapcsolatos sugárvédelmi irányelveket, megoldásokat.

- Ismeri az egészségügy személyi sugárterhelés-ellenőrzésének módjait, a személyzet, páciensek sugárvédelmének követelményrendszerét.

- Ismeri a képalkotó diagnosztika különböző modalitásait, valamint a külső, zárt és nyílt sugárforrásokkal végzett terápia egészségtudományi szakterületeinek általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és határait, a rokon szakterületekhez való kapcsolódását, tisztában van a szakmai irányelvekkel.

- Ismeri a terület sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.

- Ismeri szakmája összefüggéseinek részleteit, elméleteit és az ezeket felépítő paradigmákat.

- Ismeri szakterületének főbb tudományos elméleteit és az ezeket felépítő problémákat.

- Ismeri a diagnosztikai és terápiás képalkotás elméletét és gyakorlatát.

- Ismeri az ionizáló sugárzások különböző fajtáinak fizikai tulajdonságait, biológiai hatásait, valamint a hatások csökkentésére szolgáló módszereket.

- Ismeri a munkabiztonsági és munkavédelmi szabályokat.

- Részletekbe menően ismeri a korszerű számítástechnika általános, és az orvosi képfeldolgozás speciális módszereit, valamint az infokommunikációs technológiákat.

- Ismeri az egészségügyi és szociális szolgáltatások szervezeti struktúráját, tervezését, fejlesztését, együttműködését.

- Ismeri az ágazati oktatás rendszerét, elméleteit, gyakorlatát, szervezési formáit.

- Ismeri a vezetési és szervezetelméleti ismereteket; a menedzsment alapjait és technikáit.

- Ismeri a szakmai kommunikáció sajátosságait.

- Ismeri a kutatásmenedzsment sajátosságait.

- Ismeri a radiológia, a nukleáris medicina és a sugárterápia terén a jellemző innovatív kutatási, fejlesztési módszereket.

- Ismeri az orvosi titoktartás szabályait.

b) képességei

- Képes a betegek fogadására, felvilágosítására, megfelelő tájékoztatására.

- Képes komplex adatfelvitelre, betegadminisztrációra.

- Képes komplex adatfelvitelre, adatkezelésre a képi információs rendszerekben.

- Képes elkészíteni, konvertálni, továbbítani a képi anyagokat.

- Képes a különböző modalitások térbeli regisztrációjának és képi fúziójának elvégzésére.

- Képes felismerni a diagnosztikai munkavégzés során az ő és kollégái munkavégzéséből, vagy a beteg viselkedéséből adódóan esetlegesen előforduló veszélyhelyzeteket és azok elhárításához a megfelelő - radiográfusi szintű - intézkedéseket megtenni.

- Képes a civil életben hozzá fordulóknak pontos, közérthető választ megfogalmazni az ionizáló sugárzás természetét, biológiai hatásmechanizmusát, a különböző vizsgálatok lényegét illetően.

- Képes kutatásorientált, tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati szakmai tudását a képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina és sugárterápia területének valamennyi szintjén alkalmazni és fejleszteni.

- Képes újszerű szakmai problémák változó körülmények között történő megoldására.

- Jártas a korszerű számítástechnika irodai és kommunikációs módszereinek alkalmazásában, és képes az új módszerek és lehetőségek alkalmazásának önálló elsajátítására.

- Képes a gyakorlati tevékenység során felmerülő kutatási problémák felismerésre és megfogalmazására, kutatási programok autonóm végrehajtására, és mindezek érdekében interdiszciplináris szakmai környezet létrehozására.

- Képes elemző, kritikus és szintetizáló gondolkodáson alapuló döntéshozatalra.

- Képes autonóm döntéshozatalra, csoportmunkára és annak vezetésére, ezen túlmenően szakmai szerepek felismerésére, szakmai és tudományos koordinációra.

- Képes az erőforrások tervezésére interprofesszionális körülmények között is.

- Szakmai és nem szakmai környezetben egyaránt képes az egészségtudatos magatartás mindenkori képviseletére, és ennek érdekében egészségnevelő tevékenység folytatására.

- Képes folyamatokat értékelni, azok változtatására javaslatot tenni.

- Képes hatékony konfliktuskezelésre.

c) attitűdje

- Törekszik a tevékenysége során tudása szerint a betegek legmagasabb szintű ellátására.

- Törekszik a maximális diszkrécióra és empátiára.

- Törekszik az adott kor technikai és tudományos eredményeit figyelembe véve a megszerzett tudásanyagot folyamatosan fejleszteni.

- Jó kommunikációs és együttműködési készség jellemzi.

- Folyamatos önképzést végez.

- Követi a szakirodalmi, törvényi hátteret, ahhoz alkalmazkodik.

- Rendszerszintű rálátással rendelkezik.

- Törekszik a végzett eljárások továbbfejlesztésére a szerzett tapasztalatok és a szakirodalomból nyert ismeretek felhasználásával.

- Környezettel szembeni érzékenység jellemzi.

- Szakmai és etikai felelősségvállalás jellemzi, és azok mások számára történő megfogalmazására képes.

d) autonómiája és felelőssége

- Önállóan végez komplex, a diagnosztikával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

- Protokollok szerint önállóan végez beteg előkészítést, szükség szerint rögzítést, a betegek vizsgálatát.

- A szakma legfontosabb tévedéseinek, hibáinak észlelésekor köteles felettesének jelentést tenni, vészhelyzet esetén annak elhárításához haladéktalanul hozzáfogni, segítséghívásról intézkedni.

- Megbízás esetén vezetői feladatkört lát el az egészségügy bármelyik szintjén.

- Felelős a hozzá beosztottak munkájáért, köteles azok munkáját szükség szerint ellenőrizni.

- Érvényesíti a kutatásetikai elvárásokat mind preklinikai, mind humán eljárások alkalmazásakor.

- Teljes önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.

- Felelős döntést hoz, felelősen értékel, és kitart mindezek mellett.

- Egyenrangú kezdeményező és moderáló partner a szakmai kooperációban.

- Döntéseiért személyes felelősséget vállal.

- Vezető szerepet lát el.

- Szakmai autonómiája az oktatás-nevelés tevékenységére is kiterjed.

- Önállóan véleményt alkot.

8.1.2. Diagnosztikai radiográfia specializáción továbbá a radiográfus

a) tudása

- Ismeri a gyakoribb betegségek kialakulásának mechanizmusait, biológia, élettani hátterét.

- Ismeri a jellemző etiológiai, epidemiológiai adatokat, ezzel kapcsolatos statisztikai adatokat.

- Ismeri a gyakoribb kivizsgálási (klinikai, diagnosztikai) eljárásokat.

- Ismeri a diagnosztikai adminisztrációs rendszerek felépítését.

- Ismeri a modern MR, MRS, PET- PET/CT, PET/MR modalitás alapjait, alkalmazási lehetőségeit.

- Ismeri funkcionális képi információk alapjait, alkalmazási lehetőségeit.

- Ismeri a speciális rekonstrukciós 2D-3D technikákat.

- Ismeri a keresztmetszeti képi információk kezelésének elveit (DICOM rendszerek, képformátumok).

- Ismeri a sugárvédelemre érvényes hazai és nemzetközi vonatkozó szabályozásokat.

- Ismeri az ionizáló sugárzás és az élő anyag kölcsönhatásának jellemzőit.

- Ismeri a sugárbiológia sugárfizikai és sugárkémiai alapjait.

- Ismeri az ionizáló sugárzás hatására kialakuló daganatok epidemiológiáját.

- Ismeri a sugárvédelemben használatos dózisfogalmakat.

- Ismeri a sugárveszélyes tevékenységek végzésének személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit.

- Ismeri az egészségügyben (diagnosztika, terápia, kutatás) használatos sugárforrásokat, és az ezekkel kapcsolatos sugárvédelmi irányelveket, megoldásokat.

- Ismeri az egészségügy személyi sugárterhe

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education