• EQF Home Page Icon

Qualification: public procurement advisor

public procurement advisor

Qualification Information

A képzés célja az állami szférában, közbeszerzési területen működő vezetők és egyéb szakemberek már meglévő közbeszerzési ismereteit (elméleti és gyakorlati módszerek segítségével) továbbfejleszteni, illetve a közbeszerzések területét alaposabban megismertetni. A képzés célja ezáltal olyan közbeszerzési szakemberi kör kialakítása, amely alkalmas az összetett közbeszerzési normarendszer és a pénzügyi, valamint a műszaki előírások megfelelő szintű feldolgozására.


A képzés célja továbbá, hogy az állami szférában a közbeszerzési területen tevékenykedők ne csak általános, hanem átfogóbb, rendszerszemléletű ismereteket szerezhessenek a közbeszerzések valamennyi területéről.


A képzés során kiemelt szerepet kap a megjelölt területekre vonatkozó naprakész ismeretek átadása, valamint a megvalósítás és ellenőrzés tapasztalatainak gyakorlati foglalkozásokon történő elemzése.

Tudása:


ismeri a közbeszerzések legfontosabb dimenzióit mind a döntéshozatal, mind a gazdálkodás, mind a szakpolitikai irányítás, mind pedig a végrehajtás nézőpontjából;

ismeri a közbeszerzési eljárások körében alkalmazandó szabályokat;

ismeri a közbeszerzési ellenőrzési intézményrendszer szabályait és sajátosságait;

ismeri a közbeszerzési tervezés és megvalósítás hatékonyságának elméleti feltételeit, modelljeit, jogszabályi hátterét és a gyakorlatban is alkalmazni tudja azokat;

tisztában van a transzparencia szerepével és előnyeivel a közbeszerzések tekintetében;

birtokában van a közbeszerzési rezsimek és eljárástípusok ismeretének;

ismeri a korszerű elemzési módszereket, tárgyalási technikákat;

ismeri a projektmenedzsment-technikákat.


Képességei:

Képes:

képes azonosítani a közbeszerzési eljárási rezsimeket és eljárástípusokat, képes azok sajátos szabályainak alkalmazására;

képes szakmailag megfelelő módon értelmezni a hazai és az uniós közbeszerzési esetjog releváns megállapításait;

képes szakmailag megfelelő módon értelmezni és alkalmazni a közpénzzel való gazdálkodás szabályait, folyamatait;

képes lebonyolítani egy közbeszerzési eljárást;

rendelkezik kritikai gondolkodásmóddal és a lényeglátás képességével;

képes feladatellátása során a közpénzekkel és a közvagyonnal való törvényes, eredményes és célszerű gazdálkodás irányelveit követni;

eligazodik a speciális beszerzési tárgyakra vonatkozó előírások alkalmazásában;

képes a szervezeti és a személyi integritás harmonikus összekapcsolására, a közszférában a szervezeti integritás és az eredményes gazdálkodás közötti kapcsolatok felismerésére;

kiválóan átlátja a közbeszerzési vezetéshez szükséges feltételeket, a felsővezetői feladatok ellátáshoz tudatosan alkalmazza a képzés során elsajátított tapasztalatokat.

 

1.1.2.    Attitűdje:


fontosnak tartja a közbeszerzések jogi, pénzügyi, igazgatási, műszaki vetületeivel kapcsolatos kérdések magabiztos ismeretét;

törekszik a gazdálkodási és az ellenőrzési kockázatok azonosítására, elemzésére és kezelésére;

törekszik a vezetői készségei fejlesztésére, illetve tudatosítására mind a feladatkiadás, mind a csoportos problémamegoldás, mind a jó döntés-előkészítés feladatköreinek esetében;

fontosnak tartja a hatékony közpénzfelhasználás és közbeszerzési tervezés alapelveinek magabiztos ismeretét;

nyitott a közbeszerzési ellenőrzések és a közbeszerzési statisztikák aktualitásainak megismerésére és nyomon követésére.

 

Autonómiája és felelőssége:


felelősen viszonyul a vonatkozó közbeszerzési szakirodalom megértéséhez és nyomon követeséhez;

önállóan képes a közpénzzel való gazdálkodás során a kockázatok kiszűrésére, a körülmények reális értékelésére és a felmerülő problémák kezelésére;

felelősséget tud vállalni a közbeszerzések során a közpénzekkel való hatékony gazdálkodásért;

felelősséget vállal önálló döntéshozatalra a közbeszerzési eljárási döntési helyzetekben;

felelősséget vállal a közbeszerzési eljárások hibátlan, hiánypótlás nélküli lefolytatására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Nemzeti Közszolgálati Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education