• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Psihologija (Psychology)

Psihologija (Psychology)

Course Information

Študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa je, da študent pridobi dodatno teoretično znanje, razumevanje in veščine na področjih, ki jih obravnava že prvostopenjski študij psihologije, izpopolni svoje raziskovalne veščine in se usposobi za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje zahtevnejše psihološke obravnave. Cilj magistrskega študijskega programa je opremiti študenta s poglobljenim znanjem in veščinami iz temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za samostojno opravljanje poklica psihologa in nadaljevanje študija psihologije na tretji stopnji ter specifična strokovna izpopolnjevanja. Cilj študijskega programa je, da študent pridobi dodatno teoretično znanje, razumevanje in veščine na področjih, ki jih obravnava že prvostopenjski študij psihologije, izpopolni svoje raziskovalne veščine in se usposobi za uporabo psiholoških diagnostičnih pripomočkov ter izvajanje zahtevnejše psihološke obravnave. Poleg razvoja splošnih kompetenc, ki psihologu praktiku omogočajo zagotavljanje učinkovitih uslug obravnavancem, je na tej stopnji študija posebej pomemben cilj razvoj predmetnospecifičnih kompetenc, ki so povezane s psihološko vsebino poklicne prakse. Po končanem študiju je diplomant pripravljen za opravljanje samostojne psihološke prakse na katerem koli poklicnem področju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki ga kandidat izkaže pri prijavi z ustreznim potrdilom.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugega, sorodnega strokovnega področja, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Sorodna strokovna področja so: socialno delo; pedagogika in andragogika; socialna pedagogika; specialna in rehabilitacijska pedagogika; tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav; biopsihologija. Kandidat dodatne študijske obveznosti lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
Kandidat z zaključenim študijskim programom Socialno delo, Pedagogika in andragogika, Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika ali Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav mora v celoti opraviti študijske obveznosti pri naslednjih predmetih iz akreditiranega programa prve stopnje Psihologija (UL FF): Multivariatne metode (5 KT), Testna teorija (7 KT), Motivacija in emocije (6 KT), Kognitivna psihologija (9 KT), Uvod v klinično psihologijo (4 KT), Psihologija dela (8 KT). Poleg tega mora kandidat s posameznim navedenim zaključenim prvostopenjskim študijskim programom v celoti opraviti še naslednje študijske obveznosti:
• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Socialno delo: Razvojna psihologija otroštva (6 KT), Psihologija mladostništva in odraslosti (5 KT), Psihologija učenja (7 KT);
• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Pedagogika in andragogika: Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja (5 KT), Konstrukcija socialnega sveta (6 KT), Stališča, socialne kognicije in reprezentacije (6 KT), Uvod v svetovanje in psihoterapijo (3 KT);
• kandidat z zaključenim prvostopenjskim univerzitetnim študijskim programom Socialna pedagogika: Psihologija osebnosti (7 KT), Psihologija socialne moči in socialnega vplivanja (5 KT), Stališča, socialne kognicije in reprezentacije (6 KT
POGOJ ZA VPIS: Zaključen drug prvostopenjski študijski program, če je program pokrival vsaj 50 KT vsebin, sorodnih vsebinam iz prvostopenjskega študijskega programa Psihologija (UL FF), in če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki ga je kandidat opravljal, in drugih dokazil o osvojenih kompetencah, svet Oddelka za psihologijo odloči, ali je program, ki ga je kandidat opravil, dovolj soroden prvostopenjskemu programu psihologije in je torej vpis na drugostopenjski program možen ali ne, in v kolikor je vpis možen, določi kandidatu dodatne študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje Psihologija (UL FF), ki jih mora opraviti pred vpisom v magistrski študij, opravi pa jih lahko med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, sorodnega strokovnega področja, pri čemer se lahko glede na strokovno področje kandidatu priznajo nekatere že opravljene obveznosti oziroma se mu določijo dodatne obveznosti kot pogoj za vpis v program. Te obveznosti se določijo individualno, kandidati pa jih lahko opravijo v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v program.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje s področja psihologije.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program s področja psihologije.
POGOJ ZA VPIS: Končan drug univerzitetni študijski program, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, če je program pokrival vsaj 50 KT vsebin, sorodnih vsebinam iz prvostopenjskega študijskega programa Psihologija (UL FF), in če je pred vpisom opravil študijske obveznosti v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki ga je kandidat opravljal, in drugih dokazil o osvojenih kompetencah, svet Oddelka za psihologijo odloči, ali je program, ki ga je kandidat opravil, dovolj soroden prvostopenjskemu programu psihologije in je torej vpis na drugostopenjski program možen ali ne, in v kolikor je vpis možen, določi kandidatu dodatne študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje Psihologija (UL FF), ki jih mora opraviti pred vpisom v magistrski študij, opravi pa jih lahko med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju. Kandidatom z nepsiholoških programov se v povprečje štejejo tudi ocene diferencialnih izpitov.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega (nebolonjskega) študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 iste discipline. Od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot 2 leti. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ff.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ff.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/241 10 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister psihologije - magistrica psihologije
Other Qualification Awarded Term:

mag. psih.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija