• EQF Home Page Icon

Qualification: Professional mover

Professional mover

Qualification Information

● Selecteert en laadt het verhuismateriaal volgens order (N110201 Id17431-c)
- Inventariseert de hulpmaterialen
- Beheert de eigen gereedschapskoffer en het gezamenlijk gereedschap (schroevendraaier, tang, inbussleutel, cuttermes, ...)

● Organiseert en controleert, indien van toepassing, het verloop van een verhuizing samen met de klant (inventarisatie, bestek, advies, ...) (N110201 Id23597-c)
- Overlegt over praktische zaken met de klant (aanvraag om te parkeren,…)
- Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, ...)
- Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig is
- Maakt een inschatting van de uit te voeren taken en hoeveel tijd ze in beslag nemen

● Controleert de toestand van de voorwerpen en het meubilair, meldt de afwijkingen aan de klant en verpakt elk element naargelang de kenmerken ervan (N110201 Id2088-c)
- Bekijkt welke voorwerpen/meubels verhuisd moeten worden
- Vult een inventarisrapport in
- Gebruikt beschermingsmateriaal voor voorwerpen
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)
- Springt economisch om met inpakmaterialen
- Past de regels voor etikettering toe (aanduiden van gevaarlijke stoffen, …)

● Beschermt het gebouw (binnenlift, deurlijsten, vloeren, ramen, trappen, gangvernauwingen, glazen deuren, ...) tegen beschadigingen (N110201 Id27060)
- Bekijkt welke onderdelen van het gebouw beschermd moeten worden
- Gebruikt beschermingsmateriaal tegen beschadigingen aan het gebouw
- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)
- Springt economisch om met inpakmaterialen/beschermingsmaterialen

● Demonteert het meubilair of de machines (N110201 Id4227-c)
- Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig
- Maakt een montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage van de meubels
- Gebruikt machines en/of handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, …)
- Manipuleert de (in te pakken) voorwerpen en het meubilair zonder te beschadigen
- Maakt de gedemonteerde onderdelen transportklaar

● Verricht indien nodig werkzaamheden voor het transport van industriële machines (demonteren, verpakken, vastzetten, herinstalleren, ...) (N110201 Id24137-c)
- Plaatst een tijdelijke ondersteuning waar nodig
- Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, ...)
- Demonteert de te vervangen elementen (ketel, machine, buisleidingen, ...) in de juiste volgorde
- Maakt de vrijgemaakte aansluitpunten schoon met het oog op nieuwe montage (ontbramen, ...)
- Voert gedemonteerde elementen af
- Gebruikt hijshulpmiddelen in functie van de te verplaatsen last (kettingtakel, strop, hijsband, staalkabel, hijsmagneet, ...)
- Brengt het element manueel of met behulp van een koevoet op de plaats van montage
- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, ...)
- Bevestigt de te monteren elementen door middel van montagetechnieken (bouten, ...)
- Maakt bouten correct los en vast (juiste volgorde aanhaalmoment, ...)

● Brengt de voorwerpen van de ruimte naar het voertuig (N110201 Id21493-c)
- Manipuleert de (ingepakte) voorwerpen en de meubelstukken zonder ze te beschadigen
- Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten

● Rangschikt de te verhuizen elementen in een voertuig of een container en zet ze vast (N110201 Id24183-c)
- Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in en houdt rekening met de volgorde waarin de stukken opnieuw gelost moeten worden
- Schat in of het noodzakelijk is om een bracing te plaatsen
- Zet losse delen vast zodat ze niet schuiven tijdens verplaatsingen
- Zet platte stukken vast met spanriemen of bindlinten
- Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, …) voor het heffen en dragen van lasten
- Brengt verhuisdekens aan om goederen extra te beschermen

● Transporteert de goederen (co 00756)
- Maakt vervoersdocumenten op (verhuisvrachtbrief,…)
- Respecteert verkeersregels
- Brengt signalisatie aan op de openbare weg
- Beschermt het gebouw en de ruimtes op het losadres
- Installeert, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)
- Bedient, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)

● De verhuisde voorwerpen lossen en binnenbrengen (N110201 Id9128-c)
- Verwijdert bindlinten, tape en touwen zonder het goed te beschadigen
- Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten
- Verwijdert voorzichtig de eerder aangebrachte inpakmaterialen
- Plaatst goederen volgens inplantingsplan/aanwijzingen van de klant
- Plaatst alle goederen stabiel

● Monteert de gedemonteerde stukken opnieuw en positioneert deze volgens de aanwijzigingen van de klant (co 00757)
- Monteert volgens montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage
- Hanteert de juiste machines en/of handgereedschap
- Weet het inplantingsschema correct te lezen en toe te passen

● De werkadministratie uitvoeren (N110201 Id27062)
- Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn
- Int, indien van toepassing, na afloop van de verhuizing de betaling bij de klant

● Ruimt de werkplaats en laadruimte op (co 00758)
- Verwijdert verpakkingsmateriaal op een milieubewuste manier
- Bergt het gereedschap veilig op
- Vouwt verhuisdekens correct en bergt ze op
- Verzamelt en controleert de gebruikte hulpmaterialen (en meldt storingen of afwijkingen)
- Reinigt de gebruikte hulpmaterialen

● Werkt in teamverband (co 00759)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Stelt zich flexibel op

● Werkt met oog voor kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu (co 00760)
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt PBM’s (veiligheidsschoenen, handschoenen,… ) en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Beperkt afval en restproducten en sorteert volgens de richtlijnen
- Recupereert herbruikbare materialen
- Houdt de werkpost en directe omgeving schoon

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van algemene mechanica
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van Frans, Engels (kan zich in basisuitdrukkingen en met gebruik van enkele woorden uit de vakterminologie verstaanbaar maken)
● Basiskennis van elementaire wiskunde
● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten
● Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
● Kennis van etikettering en productidentificatie
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van laad- en stouwtechnieken
● Kennis van verhuisvoorschriften
● Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen
● Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen
● Kennis van de verschillende soorten inpakmaterialen voor goederen (o.a. niet-breekbare goederen: dozen, dekens, ... en breekbare goederen: zijdepapier, tamponpapier, bubbelplastiek)
● Kennis van verpakkingstechnieken
● Kennis van montagetechnieken voor meubilair en machines
● Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen
● Kennis van knooptechnieken
● Kennis van technieken om een bracing te plaatsen
● Kennis van de verschillende soorten beschermingsmaterialen
● Kennis van de procedure bij een schadegeval
● Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner’, …)
● Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen
● Kennis van installatie van verhuisliften
● Kennis van het bedienen van een verhuislift
● Kennis van de wettelijke voorschriften voor signalisatie rond machines, geplaatst op de openbare weg

Cognitieve vaardigheden

● Inventariseert de hulpmaterialen
● Beheert de eigen gereedschapskoffer en het gezamenlijk gereedschap (schroevendraaier, tang, inbussleutel, cuttermes, ...)
● Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, ...)
● Bekijkt welke voorwerpen/meubels verhuisd moeten worden
● Past de regels voor etikettering toe (aanduiden van gevaarlijke stoffen)
● Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in en houdt rekening met de volgorde waarin de stukken opnieuw gelost moeten worden
● Schat in of het noodzakelijk is om een bracing te plaatsen
● Maakt een montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage van de meubels/machines
● De lading correct volgens de voorschriften zekeren, extra bescherming aanbrengen
● Maakt vervoersdocumenten op (verhuisvrachtbrief,…)
● Respecteert verkeersregels
● Weet het inplantingsschema correct te lezen en toe te passen
● Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn
● Installeert, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)
● Communiceert effectief en efficiënt

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3