• EQF Home Page Icon

Qualification: Process operator ‘Chemical and Pharmaceutical Industry’

Process operator ‘Chemical and Pharmaceutical Industry’

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (E130101 Id17516-c/17987-c, E130201 Id12892-c, H240401 Id12827-c, H330301 Id13096-c)
- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
- Neemt de planning door
- Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches

● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen) (E130101 Id16707-c/18152-c, E130201 Id21905-c, H210201 Id17701-c, H220301 Id24954-c/8103-c, H230101 Id17865-c, H250401 Id17592-c, H270101 Id421-c, H330101 Id21981-c)
- Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
- Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
- Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
- Houdt rekening met de interne codering
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Gebruikt software voor voorraadbeheer
- Gebruikt toestellen voor goederentransport

● Stelt de procesinstallatie in door het instellen, selecteren van een programma (E130101 Id15850-c/17987-c, E130201 Id4759-c, H210201 Id17471-c, H220301 Id25622-c/4770-c, H230101 Id18139-c, H330301 Id16543-c)
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor het proces
- Voert interventies in het programma/receptuur uit
- Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
- Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
- Gebruikt processturingen

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de eigen procesinstallatie (E130101 Id1453-c, E130201 Id18027-c, H210201 Id17729-c, H220301 Id2006-c, H230101 Id2017-c, H270101 Id17947-c, H330101 Id2017-c, H330301 Id17940-c)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Volgt veiligheidsinformatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer, en reageert op gepaste wijze
- Doet veiligheidscontroles/ controlerondes
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de procesinstallatie op
- Voert risicoanalyses uit en reageert op gepaste wijze
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Legt de productie stil indien nodig
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

● Stuurt de procesinstallatie (E130101 Id15850-c, E130201 Id21905-c, H210201 Id17729-c, H220301 Id23011-c/23012-c, H230101 Id17746-c, H270101 Id24095-c, H330101 Id25644-c)
- Organiseert de opeenvolgende werkzaamheden van de productiestappen en zorgt voor onderlinge afstemming
- Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Start de procesinstallatie op
- Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
- Draait proef en geeft (al dan niet) vrij voor productie
- Bedient de procesinstallatie
- Volgt de informatie op via beeldschermen en controlepanelen, zowel ter plaatse als vanuit de controlekamer
- Interpreteert gegevens en reageert passend
- Stelt parameters manueel of computergestuurd af
- Organiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
- Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
- Doet controles/controlerondes
- Stopt de procesinstallatie
- Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie
- Gebruikt processturingen

● Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig (E130101 Id16707-c/26134-c, E130201 Id12918-c, H210201 Id17729-c/333-c, H220301 Id17689-c/26134-c, H230101 Id18139-c, H250401 Id22345-c, H270101 Id13005-c/29574-c, H330101 Id17305-c/4601-c)
- Doet controles en controlerondes
- Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
- Verzamelt, controleert en analyseert gegevens ter plaatse en/of vanuit de controlekamer via beeldschermen
- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking en onderneemt gepaste actie om herhaling te voorkomen
- Regelt de procesinstallatie bij volgens de analyse
- Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
- Legt de productie stil indien nodig
- Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
- Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen
- Formuleert verbetervoorstellen
- Gebruikt processturingen

● Stuurt preventief of correctief (basis)onderhoud aan de procesinstallatie (E130101 Id7014-c, E130201 Id18027-c, H210201 Id17729-c, H220201 Id18027-c, H230101 Id17815-c/29054-c, H320201 Id18027-c)
- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op
- Raadpleegt technische fiches en voorschriften
- Plaatst de procesinstallatie in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan onderhoudsplan en –richtlijnen
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Formuleert verbetervoorstellen inzake preventief onderhoud
- Registreert (basis)onderhoud

● Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces (E130101 Id17306-c, E130201 Id12918-c, H210201 Id17306-c, H220301 Id17304-c, H320201 Id17306-c)
- Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop
- Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal
- Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende

● Voert kwaliteitscontroles uit (E130101 Id17038-c/1880-c, E130201 Id483-c, H210201 Id18088-c/333-c, H220301 Id16541-c/22569-c, H230101 Id18088-c/19013-c)
- Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
- Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
- Voert productcontroles uit
- Neemt en labelt representatieve stalen
- Vergelijkt de resultaten van controles met richtwaarden
- Merkt afwijkingen aan producten op
- Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften
- Analyseert en interpreteert controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product en onderneemt gepaste actie om herhaling te voorkomen
- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig
- Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, … )

● Stelt de procesinstallatie om (E130101 Id15850-c, E130201 Id12918-c, H230101 Id18071-c)
- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche
- Stelt de procesinstallatieonderdelen manueel of computergestuurd om
- Stelt parameters manueel of computergestuurd af
- Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
- Volgt informatie op via beeldschermen en controlepanelen, ter plaatse en/of vanuit de controlekamer
- Interpreteert de gegevens en reageert passend

● Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (E130101 Id18000-c/7014-c, E130201 Id18027-c, H210201 Id17813-c, H220301 Id18000-c, H230101 Id17865-c, H320101 Id29375-c, H330101 Id29375-c)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet erop toe dat de veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

● Werkt in teamverband (E130101 Id18000-c, H210201 Id17306-c, H220301 Id18000-c, H230101 Id18422-c)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
- Werkt efficiënt samen met collega’s
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Geeft aanwijzingen aan collega’s en medewerkers in functie van het productieproces

Specifieke Activiteiten

● Houdt rekening met veiligheids- en milieuaspecten eigen aan de chemische en farmaceutische industie (co 00029)
- Leest chemiekaarten
- Gebruikt chemische producten en kent hun risico’s en gevaren
- Gebruikt de gepaste persoonlijke beschermingsmaatregelen of een hygiënische uitrusting (veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, helm, handschoenen, masker met filter, kapjes, werkkledij, …)
- Vertoont een zelfbewust en correct veiligheidsgedrag (voorbeeldfunctie)
- Spreekt collega’s en derden aan op hun veiligheidsgedrag
- Ziet toe op het correct toepassen van veiligheidsvoorzieningen in een werkvergunning
- Respecteert de vastgelegde lozingsnormen

● Voert kwaliteitscontroles uit (co 00030)
- Gebruikt instrumenten voor de staalname (sondes, reageerbuisjes, ….) en detectie van vreemde elementen
- Gebruikt specifieke meet- en controle instrumenten (pH meter, densimeter, weegschaal, microscoop, …)

● Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig (co 00031)
- Gebruikt specifieke proces-en controlesoftware en programma’s voor het sturen van het proces (“Computerised Production Management Systems”, “Distributed Control Systems” (DCS) en “Good Manufactoring Practice” (GMP))
- Gebruikt kantoorsoftware voor rapportering en registratie van procesopvolging

● Werkt in teamverband (co 00032)
- Werkt samen met collega’s en derden uit andere diensten (onderhoudsdienst, centrale diensten, contractoren, … )
- Communiceert duidelijk via communicatieapparatuur
- Initieert werkopdra

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4