• EQF Home Page Icon

Qualification: Print media/cross media production supervisor

Print media/cross media production supervisor

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Identificeert de kenmerken van het order (H250501 Id17483-c)
- Gebruikt relevante (software)systemen
- Raadpleegt de productieplanning en de productiefiches
- Toetst de productiehaalbaarheid af
- Geeft feedback aan de betrokken diensten
- Stelt indien nodig aanpassingen voor

● Koppelt het order aan de verschillende productiefases (H250201 Id23737-c)
- Bepaalt de meest efficiënte productiestappen
- Verifieert de beschikbaarheid van de nodige middelen (mensen, materiaal en materieel)
- Koppelt de productiestappen aan de beschikbare middelen (mensen, materiaal en materieel)
- Organiseert de werkposten optimaal
- Bepaalt de optimale doorlooptijd

● Maakt (in overleg) de productie- en personeelsplanning op (co 00943)
- Houdt rekening met de vaardigheden van de medewerkers
- Verdeelt het werk onder de medewerkers rekening houdend met de werkbezetting en werkbelasting
- Gebruikt relevante software(systemen)
- Past de planning en inzet van het personeel aan bij wijzigende omstandigheden
- Stelt de productie- en personeelsplanning op

● Laat grondstoffen of producten controleren en hun bestemming superviseren (H250201 Id17642-c, H250501 Id1176-c)
- Superviseert de uitvoering van de controle volgens de richtlijnen
- Beslist over de bestemming van de grondstoffen of producten na controle

● Organiseert de bevoorrading van de werkplaats met grondstoffen, producten, consumptiegoederen en laat de voorraad controleren (H250201 Id19089-c, H250501 Id16361-c)
- Gebruikt relevante software(systemen)
- Stemt de hoeveelheid te bestellen producten af op de planning en de verwerkingssnelheden
- Verwerkt de gegevens van het verbruik van het materiaal

● Superviseert het productieproces (H250201 Id10424-c)
- Houdt overzicht op de werkzaamheden op de afdeling
- Ziet toe op de efficiënte, correcte en performante uitvoering van de productie
- Benut de machines en personeel optimaal
- Stuurt het verloop van het productieproces bij indien nodig
- Vergelijkt resultaten van controles met richtwaarden
- Merkt afwijkingen aan de producten op
- Gaat na wat de oorzaak is bij afwijkingen aan de producten
- Reageert gepast bij afwijkingen in het productieproces
- Registreert (en analyseert) de productiegegevens en bijsturingen
- Stuurt het productieproces bij indien nodig

● Analyseert de storingen in het productieverloop en stuurt bij (H250501 Id22345-c)
- Gaat na wat de oorzaken zijn van storingen
- Schat de impact van de storingen in op de productieplanning
- Zoekt naar een oplossing die de planning niet in de war brengt
- Gebruikt een (software)systeem
- Registreert storingen en meldt deze aan de verantwoordelijken
- Houdt gegevens bij over storingen in het productieverloop
- Stemt de aanpak af op de voorrang van problemen
- Overlegt over aanpassingen van het productieproces
- Verleent de medewerkers hulp en advies bij technische problemen

● Stelt verbeteracties voor en implementeert deze (na overleg) (co 00944)
- Analyseert en synthetiseert de geregistreerde gegevens
- Verzamelt bijkomende informatie
- Vormt een conclusie in functie van het optimaliseren van het productieproces
- Toetst de verbeteracties af met de verantwoordelijke en/of betrokkenen
- Implementeert (na overleg) de verbeteracties
- Gebruikt een (software)systeem

● Coördineert en plant de onderhoudswerkzaamheden volgens de productievereisten (H250201 Id19181-c, H250501 Id19181-c)
- Controleert de uitvoering van de onderhoudsschema’s
- Merkt afwijkingen, storingen en de nood aan preventief en correctief onderhoud op
- Merkt de nood aan vervanging van machines op
- Schakelt indien nodig de onderhoudsdienst in
- Wisselt technische informatie uit
- Laat specifieke herstellingen, regelingen of bijstellingen aan machines uitvoeren

● Ziet toe op de naleving van hygiëne-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften (H250201 Id13895-c, H250501 Id18165-c)
- Ziet toe op het aannemen van een ergonomische houding van alle werknemers
- Ziet toe op de uitvoering van de veiligheidsvoorschriften en werkprocedures
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Instrueert de medewerkers in het werken volgens hygiëne-, veiligheids-, milieu en kwaliteitsregels
- Bekijkt samen met een deskundige of er aanpassingen op de afdeling moeten gebeuren
- Volgt de implementatie van deze aanpassingen op

● Sensibiliseert het team over de reglementering en de kwaliteit (H250201 Id19197, H250501 Id13915)
- Bouwt permanent de eigen deskundigheid op
- Licht regels en afspraken van de organisatie toe
- Demonstreert de werking van materieel
- Controleert en ziet toe op de uitvoering van de opdrachten
- Controleert en ziet toe op de vaktechnische uitvoering van het werk
- Geeft waar nodig extra uitleg
- Stimuleert de medewerkers tot het leveren van kwaliteit binnen het voorziene tijdsbestek

● Volgt de activiteiten en het administratieve beheer van het personeel op en controleert deze (H250501 Id18148)
- Gebruikt een (software)systeem
- Houdt personeelsgegevens bij in het kader van de productie
- Onthaalt en begeleidt nieuwe medewerkers
- Instrueert medewerkers over het omgaan met machines
- Geeft waar nodig extra uitleg
- Begeleidt medewerkers bij een opleiding of nieuwe taken
- Luistert naar voorstellen en vragen van de medewerkers
- Stimuleert de medewerkers tot een goede werksfeer en teamvorming
- Merkt opleidings- en ontwikkelingsbehoeftes op

● Werkt mee aan het preventiebeleid van de onderneming (H250201 Id419)
- Heeft een actieve inbreng in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
- Evalueert het voorstel tot aankoop van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Treedt adequaat op in geval van risicosituaties en ongeval

● Adviseert bij te nemen beslissingen betreffende investeringen en uitgaven van de eigen afdeling(en) (H250201 Id32662-c)
- Adviseert bij de toewijzing van budgetten aan de verschillende productieactiviteiten en -benodigdheden
- Bepaalt de prioriteiten wat betreft kostentoewijzing van eigen afdeling(en)
- Doet voorstellen over de aankoop van nieuwe machines in overleg met de financieel directeur

Specifieke Activiteiten

● Coördineert via overleg de activiteiten van een productieteam en /of afdeling (E130301 Id17995-c/18000-c)
- Bespreekt de opdracht met orderbegeleider(s) en/of procesoperator(en)
- Overlegt over de technische aspecten van aan te leveren grondstoffen en/of materiaal met de betrokken personen of diensten
- Overlegt met orderbegeleider(s) en/of procesoperatoren over de concrete uitvoering van het werk
- Rapporteert aan de bedrijfsleider(s) over de werking van de eigen afdeling
- Formuleert tijdens werkvergaderingen voorstellen voor kwaliteits- en rendementsverbeteringen
- Rapporteert aan de personeelsdienst over het administratieve beheer en het welzijn van het personeel
- Controleert en overlegt de kwaliteit van de (druk)proef met de betrokken productiedienst /productieafdeling
- Overlegt met de klant om het definitieve fiat of de definitieve goedkeuring voor druk te krijgen

● Werkt veiligheidsvoorschriften, kwaliteits- en werkprocedures uit en past ze zelf toe (al dan niet in overleg met de preventieadviseur/preventiedienst) (E130101 Id1453-c, E130201 Id18027-c, E130301 Id18046-c/18165-c)
- Heeft een actieve inbreng in het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan
- Doet voorstellen voor de aankoop van collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
- Treed adequaat op in geval van brand en ongeval
- Evalueert veiligheidsrisico’s
- Heeft een actieve inbreng in de werkprocedures van zijn afdeling
- Vervult een voorbeeldfunctie

● Heeft een inzicht in prepressapparatuur en prepresshandelingen en –technieken (E130301 Id32024)

● Beheerst en heeft een gedegen inzicht in drukapparatuur en drukprocédes of -technieken: Offsetdruk, Rotatiedruk, Digitaal, Flexodruk, Zeefdruk, Diepdruk (Fotogravure/Kopergravure), Stempeldruk (Tampondruk), Hoogdruk (Typografie) en in de werking van drukpersen en/of drukapparatuur: 1-kleur, meerkleurendruk, etc. (E130101 Id22903/22906/23275/23276/23279/23280/23281/23282/23283, E130301 Id22756/22757/22758/22759/22760/22761/22762/22763/22764/22766)

● Beheerst en heeft een gedegen inzicht in de uiteenlopende drukafwerkingsapparatuur en drukafwerkingsprocédés of –technieken: Bindmachine, Naaibrocheermachine, Rilmachine (Groefmachine), Nietmachine, Ponsmachine, Boormachine (Wire-O machine), Vouwmachine, Snijmachine, Thermo-bindmachine, Verzamelmachine, Verzamelhechter, Lamineermachine (E130201 Id20116/20117/20118/20126/20127/20136/20137, E130301 Id32025)

● Heeft een gedegen inzicht in specifieke technieken voor gedrukte producten – drukwerkveredeling: Lamineren, Plastificering, Snijden, Boren, Afronden, Afhoeken, Pregen - blinddruk, Hoogdrukafwerking - typografie, Vergulden - gouddruk, Vernissen, Kapvormen (invormen) (E130201 Id23336/23337/23340/23341/23342/23343)

● Heeft een inzicht in alternatieve crossmediale publicatietoepassingen (co 01043)
- Heeft inzicht in het publiceren op het net
- Heeft inzicht in multimedia toepassingen

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van personeelsadministratie
● Basiskennis van sociale wetgeving
● Basiskennis van de welzijnswet
● Basiskennis van ergonomie
● Basiskennis van automatisering
● Basiskennis van chemie
● Basiskennis van mechanica
● Basiskennis van elektromechanica
● Basiskennis van hydraulica
● Basiskennis van pneumatica
● Kennis van kwaliteitsnormen
● Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieureglementering en -normen
● Kennis van dagelijkse werking van productieafdeling
● Kennis van arbeidsanalyse
● Kennis van organisatietechnieken
● Kennis van planningstechnieken
● Kennis van productietechnieken
● Kennis van de productiemachines
● Kennis van methodes voor het management van productiemiddele

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5