• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Prevajanje (Translation)

Prevajanje (Translation)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistri bodo imeli kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil. Magistrski študijski program usposablja visokokvalificirane prevajalce, ki so strokovnjaki za vzpostavljanje komunikacije večinoma med pripadniki različnih kultur in jezikov. Uspešno absolviran program omogoča prevajalcem, da se lahko profesionalno soočijo s trenutnimi zahtevami trga in so sposobni prilagoditve prihodnjim potrebam. Diplomanti imajo visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; usvojili bodo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in zasebnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; usposobljeni so za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje; usvojijo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika. Študijski program tako prevajalce usposobi za strokovno in literarno prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant Medjezikovnega posredovanja ustrezne smeri glede na želeno smer magistrskega študija (izbrani jeziki na magistrskem študiju se morajo ujemati z izbranimi jeziki na dodiplomskem študiju).
POGOJ ZA VPIS: Diplomant katerekoli smeri dodiplomskih študijskih programov prve stopnje. Kandidat oz. kandidatka mora opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija); glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko prizna ali doda do 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant kateregakoli dodiplomskega programa. Kandidat oz. kandidatka mora opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija); glede na pridobljene kompetence dodiplomskega študija in rezultate izpita se lahko prizna ali doda do 60 ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomanti, ki so končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004; kandidat oz. kandidatka mora pred vpisom opraviti izpit, pri katerem se preverijo jezikovne kompetence iz slovenščine in dveh tujih jezikov (glede na želeno smer študija).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega izpita oz. diplomske naloge.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena iz slovenskega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz slovenskega jezika pri izbirnem izpitu, če kandidat ni diplomant Medjezikovnega posredovanja.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena iz angleškega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz angleškega jezika pri izbirnem izpitu, če kandidat ni diplomant Medjezikovnega posredovanja.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena iz drugega tujega jezika na dodiplomskem študiju oz. ocena iz drugega tujega jezika pri izbirnem izpitu, če kandidat ni diplomant Medjezikovnega posredovanja.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega (nebolonjskega) študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 iste discipline. Od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot 2 leti. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ff.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ff.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/241 10 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister prevajanja - magistrica prevajanja
Other Qualification Awarded Term:

mag. prev.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija