• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Predšolska vzgoja (Preschool education)

Predšolska vzgoja (Preschool education)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Splošni cilj programa je profesionalizacija predšolske vzgoje oziroma dvig ravni in kakovosti strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev v vrtcih. Študenti se usposobijo za razvoj sistema predšolske vzgoje na nacionalni ravni, tj. oblikovanje koncepta predšolske vzgoje, strokovno vodenje vrtcev, spodbujanje reflektiranega strokovnega delovanja, evalvacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenje razvojno-raziskovalnih projektov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu 240 kreditnih točk (KT) po ECTS z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 kreditnih točk (KT) po ECTS z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 KT (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk (KT) po ECTS (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja, brez dodatnih obveznosti (KLASIUS-P Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom v program opravi študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija, v višini med 10 in 60 kreditnih točk (KT) po ECTS (Kandidatka oziroma kandidat mora pred vpisom v študijski program izkazati izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja v obsegu 15 KT. Izkušnje bodo kandidatke oziroma kandidati izkazovali s potrdili delodajalca o delovnih izkušnjah ali z dokazili o zaključku študijskega programa, ki je vključeval vsaj 15 KT praktičnega pedagoškega usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.). O obveznostih odloči Senat PeF UL na predlog komisije, pristojne za podiplomski študij druge stopnje PeF UL, glede na različnost strokovnega področja. Kandidatka oziroma kandidat lahko opravi te študijske obveznosti med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.
MERILO ZA OMEJITEV: Dosežki na področju predšolske vzgoje (npr. objavljeni strokovni in znanstveni prispevki, nagrade, sodelovanje v projektih, vodenje vrtcev) (30 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija na prvi stopnji (40 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Izbirni izpit, pri katerem kandidat dokaže poznavanje in razgledanost na področju želene smeri študija (30 %).
POGOJ ZA PREHOD: Študijski program 2. stopnje, z ustreznega strokovnega področja predšolska vzgoja oziroma študijski program 2. stopnje, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc, v kolikor je kandidatu v postopku priznavanja priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik, študijskega programa, v katerega prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc, v kolikor je kandidatu v postopku priznavanja priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik, študijskega programa, v katerega prehaja.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: pisarna@pef.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.pef.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/589 22 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor predšolske vzgoje - magistrica profesorica predšolske vzgoje
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. pred. vzg.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ulica Otona Župančiča 001, Črnomelj

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 016, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Prešernova ulica 002, Ljutomer

Course location information:

Slovenija