• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pravo (Legal Studies)

Pravo (Legal Studies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študent izbira med naslednjimi moduli (usmeritvami): Civilno pravo, Delovno pravo in pravo socialne varnosti, Ekonomska analiza prava, Evropsko pravo, Gospodarsko pravo, Kazensko pravo, Kriminologija, Mednarodno pravo, Pravna zgodovina, Rimsko pravo, Teorija prava in države, Upravno pravo, Ustavno pravo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatu se lahko prizna do 60 kreditnih točk po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Kandidat mora pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Pravo. Študijske obveznosti (nabor predmetov) kandidatu določi Študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri študiju 2. stopnje (povprečna ocena in ocena mag. dela) - 30%
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (ustni izpit) - 70 %
POGOJ ZA PREHOD: Študent doktorskega študijskega programa oziroma doktor znanosti.
POGOJ ZA PREHOD: Končan študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatu se lahko prizna do 60 kreditnih točk po ECTS in se lahko vpiše v drugi letnik programa doktorskega študija pod pogojem, da pripravi in predloži dispozicijo doktorskega dela.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (Faculty of Law)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: pf-dekanat@pf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.pf.uni-lj.si/

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Poljanski nasip 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija