• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pravo (Law)

Pravo (Law)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program temelji na znanju in kompetencah, pridobljenih na univerzitetnem programu prava oziroma sorodnih programih, s katerih je omogočen vpis/prehod na študijski program druge stopnje. Študijski predmeti ponujajo znanja in rešitve, ki so njihova nadgradnja in del vertikalne gradnje gledano v celoti; torej v vseh petih letih študija. Povezanost med predmeti ostaja v okviru temeljnih pravnih področij in interdisciplinarnih predmetov, hkrati pa program gradi naprej, predvsem v smeri pridobivanja novih kompetenc: to je predvsem pravnih veščin in metodologije osvajanja razumevanja ter aplikacije prava. Študijski predmeti na študijskem programu druge stopnje so zasnovani tako, da študentom prava, tako tistim, ki so zaključili univerzitetni študijski prava, kot tudi tistim, ki so zaključili pravu soroden program ponujajo horizontalno povezano pridobivanje pravnih znanj in veščin, ki jih lahko uporabljajo na vseh področjih prava. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje s področja prava (38).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje (86), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44 ECTS (te študijske obveznosti so: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko in dedno pravo).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. junijem 2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje (86), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 44 ECTS (te študijske obveznosti so: kazensko materialno pravo, kazensko procesno pravo, splošni del civilnega prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, družinsko in dedno pravo).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje (86). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 21 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11.6.2004, z ustreznih strokovnih področij: pravo (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8).
(Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11.6.2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11.6.2004, z drugih strokovnih področij: v okviru poslovnih in upravnih ved (34): poslovne in upravne vede (340), poslovodenje in upravljanje (345); v okviru družbenih ved (31): ekonomija (314); ter varovanje (86). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 21 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena uspeha pri študiju, s katerim se prijavljate za vpis. (80 %)
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela na študiju, s katerim se prijavljate za vpis. (20 %)
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode se lahko vpišejo študenti študijskih programov 2. stopnje, s področij: pravo (38) in sorodnih področij: poslovne in upravne vede (34), družbene vede (31) in varovanje (86), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se jim lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (Faculty of Law)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info.pf@um.si
Spletni naslov: http://www.pf.um.si
Telefon: (+386) 02 25 04 200

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister prava - magistrica prava
Other Qualification Awarded Term:

mag. prav.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Mladinska ulica 009, Maribor

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Trg Edvarda Kardelja 003, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Dunajska cesta 122, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Ljubljanska cesta 002, Postojna

Course location information:

Slovenija