• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Poučevanje angleščine (Teaching English)

Poučevanje angleščine (Teaching English)

Course Information

Dvopredmetni pedagoški program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Glavni cilj programa je razviti razumevanje načel poučevanja angleščine, ki izhajajo iz najnovejših spoznanj jezikoslovnih in pedagoško-psihološko-didaktičnih ved o učenju tujega jezika. Pedagoška praksa se organizira in izvaja po načelu reflektivne prakse in mora študentom omogočati integracijo predmetno-vsebinskega in pedagoškoprofesionalnega znanja s postopnim vpeljevanjem v poučevanje in poklic učitelja. Ob zaključku študija bo diplomant razumel pojave in zakonitosti na področju angleškega jezika in izkazoval načine mišljenja in ravnanja, ki so značilni za poučevanje angleškega jezika, poznal in razumel načela in zakonitosti poučevanja angleškega jezika v skladu s sodobnimi pedagoškimi, psihološkimi in didaktičnimi spoznanji ter jih uporabljal pri načrtovanju in izvajanju pedagoških aktivnosti, sposoben bo sporazumevanja v angleščini na stopnji C1, izkazoval bo znanje književnosti v angleščini za potrebe poučevanja angleškega jezika na različnih nivojih poučevanja, izkazoval bo znanje o procesih usvajanja drugega oz. tujega jezika, poznal in znal bo uporabljati ustrezno terminologijo za poučevanje angleškega jezika v šoli, znal bo načrtovati učne enote na osnovi letnega načrta, poznal in znal bo uporabljati različne strategije in tehnike učinkovitega poučevanja, preverjanja in ocenjevanja znanja ter vrednotenja, zmožen bo povezovati jezikovno učenje z učenjem določene vsebine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij:humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove funkcionalne pismenosti v angleščini (3 ECTS), Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 10–20 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem letniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8).
(Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali več študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Komisija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: angleški jezik (2223).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij: humanistika (22) in družbene vede (31), če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 12 ECTS, in ustrezno število ECTS na drugi polovički dvopredmetnega študijskega programa, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v študijski program. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove funkcionalne pismenosti v angleščini (3 ECTS), Angleški jezik – oblikoslovje (3 ECTS), Angleška književnost do obdobja razsvetljenstva (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: angleški jezik (2223). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 30 ECTS ter ustrezno število ECTS na drugi polovički študijskega programa, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela na študiju, s katerim se prijavljate za vpis. (30 %)
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena uspeha pri študiju, s katerim se prijavljate za vpis (70 %). Če predhodni študij diplomskega dela ni predvideval, 100 %.
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Poučevanje angleščine omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: angleški jezik, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ff@um.si
Spletni naslov: http://www.ff.um.si/
Telefon: (+386) 02 22 93 840

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor angleščine in ... - magistrica profesorica angleščine in ...
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. an. in ...

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija