• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Poslovni sekretar

Poslovni sekretar

Course Information

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:
izvajanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in spremljanja aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu, ki temelji na v programu pridobljenih širokih in poglobljenih strokovno-teoretičnih ter praktično uporabnih znanjih s področja organizacije in pisarniškega poslovanja.
za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil in reševanja posameznih delovnih problemov z uporabo ustreznih metod in postopkov.
povezovanje znanja in informacij o odvijanju poslovnih in drugih dogajanj znotraj in izven organizacije s ciljem zagotavljanja sprejemanja celovitih in optimalnih odločitev.
strokovno odgovornost in profesionalnost, razumevanje pomena inovacij in sprememb v delovnih procesih ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Center za poslovno usposabljanje, Višja strokovna šola Ljubljana
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: cpu@cpu.si
Spletni naslov: http://www.cpu.si
Telefon: (+386) 01 589 76 50

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kardeljeva ploščad 27
1000, Ljubljana

Course location information:

Slovenija