• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Polonistika (Polish studies (Combined teacher education programme))

Polonistika (Polish studies (Combined teacher education programme))

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Drugostopenjski magistrski pedagoški program je zasnovan kot nadgradnja prvostopenjskega programa in omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra polonistike, pripravljenega za učiteljski (profesorski) poklic. Z drugostopenjskim pedagoškim programom si diplomanti polonistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju poljske zgodovine, književnosti, kulture in predvsem specifična filološka znanja s področja glotodidaktike oz. poučevanja poljščine. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov ter delovanje na področjih, kjer je zahtevana pedagoška usposobljenost oz. znanje s področja jezikovnega izobraževanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan prvostopenjski univerzitetni študijski program Polonistika.
POGOJ ZA VPIS: Končan drug prvostopenjski univerzitetni program sorodne smeri, ovrednoten s 180 ECTS: kandidat mora izkazati znanje poljskega jezika na stopnji B2 skupnega evropskega referenčnega okvira. Glede na smer opravljenega prvostopenjskega študija mu Katedra za poljski jezik in književnost (Oddelek za slavistiko FF) določi obseg in število diferencialnih izpitov. Te obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan kateri koli od drugih prvostopenjskih univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, pri čemer se lahko glede na strokovno področje kandidatu priznajo nekatere že opravljene obveznosti oziroma se mu določijo dodatne obveznosti kot pogoj za vpis v program. Te obveznosti se določijo individualno, kandidati pa jih lahko opravijo v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v program.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če je kandidat pred vpisom opravil študijske obveznosti, ki so bistvene za študij na drugi stopnji; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in obsegajo do 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodiplomskega študija.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela ali/in diplomskega izpita.
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri temeljnem jezikoslovnem in književnem predmetu v 3. letniku programa Polonistika prve stopnje: Leksikologija in Poljska književnost od modernizma do postmodernizma.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega (nebolonjskega) študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 iste oz. istih disciplin. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ff.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ff.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/241 10 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister profesor poljščine in ... - magistrica profesorica poljščine in ...
Other Qualification Awarded Term:

mag. prof. pol. in ...

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija