• EQF Home Page Icon

Qualification: Plasterer

Plasterer

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00844)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00845)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00846)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen, lawaai, brand en explosies
- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt energiestromen duurzaam
- Beperkt geluidshinder

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 00847)
- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00848)
- Ontvangt en begrijpt de opdracht
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene bouwplaatsorganisatie en de logische werkvolgorde

● Werkt op hoogte (co 00849)
- Monteert en demonteert schragen en steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname
- Herkent en signaleert gebreken van de schragen en steigers en de onderdelen aan de bevoegde persoon
- Voert de gepaste verankeringen uit
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Gebruikt hefplatformen en goederenliften volgens voorschriften

● Plant de werkzaamheden (co 00850)
- Leest en beoordeelt plannen, werktekeningen of werkopgavebladen
- Beoordeelt de aard en de staat van de te behandelen oppervlakken
- Selecteert de benodigde producten en materialen
- Meet en traceert met behulp van traditionele middelen en/of laser
- Maakt werkafspraken met aanbrengers van nutsleidingen

● Voert thermische isolatiewerken uit (co 00851)
- Werkt oneffenheden van het te isoleren oppervlak bij
- Tekent isolatiematerialen af, snijdt en voegt deze samen
- Bevestigt ze volgens type en positie
- Vermijdt koudebruggen
- Verzekert zich van de continuïteit van de isolatie
- Beschermt het geplaatste isolatiemateriaal tegen weersomstandigheden
- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB)

* EPB = de regels omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

● Plaatst lucht- en dampscherm (co 00852)
- Selecteert lucht- en dampdichte lagen
- Voert de banen uit
- Voert de doorbrekingen uit
- Werkt het luchtdichtheidsscherm af

Specifieke Activiteiten

Natte binnenbepleistering (machinale en manuele uitvoering)
● Bereidt de natte binnenbepleistering voor (co 00853)
- Schermt openingen voor nutsleidingen en vaste elementen af
- Bereidt de te bewerken oppervlakten voor
- Lijnt en zet de voorspuitlaag uit (bij machinale uitvoering)
- Bereidt de pleistermortel voor
- Plaatst profielen
- Brengt pleisterdragers aan op wanden en plafonds
- Bepleistert effen, gladde vlakken met een dispersie of oplossing
- Brengt, indien nodig, gipsgeleiders aan

● Brengt natte bepleistering aan in één laag (co 00854)
- Brengt manueel of machinaal pleister aan op voorbereide wanden en plafonds
- Reit de pleister af
- Poliert (egaliseert) de pleister
- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap bij het overgaan op een andere mortelsoort

● Brengt natte bepleistering aan in twee lagen (co 00855)
- Brengt manueel of machinaal een onderlaag aan op voorbereide wanden en plafonds
- Schaaft indien nodig de onderlaag uit
- Ruwt, indien nodig, de onderlaag op
- Kamt, indien nodig, de onderlaag op
- Controleert de ondergrond
- Brengt een afwerklaag manueel of machinaal aan
- Reit de pleister af
- Poliert (egaliseert) de pleister
- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap bij het overgaan op een andere mortelsoort

● Brengt lijstwerk op afgepleisterde vlakken aan (co 00856)
- Lijnt en zet de hoofdmaten uit
- Maakt een profiel
- Ruwt de plaatsen op waar lijstwerk aangebracht moet worden
- Brengt mortel aan
- Schaaft de lijst na opstijving van de mortel
- Werkt de ruwe lijst af

● Brengt sierwerk aan (ornamenten) (co 00857)
- Maakt mallen voor sierwerk aan
- Maakt modellen met behulp van aangemaakte mallen
- Bevestigt de aangemaakte of voorgevormde modellen
- Werkt het sierwerk af

● Rondt de natte binnenbepleistering af (co 00858)
- Ventileert de bepleisterde kamers
- Beschermt tegen ongewenste weersomstandigheden
- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap
- Reinigt de werkplek
- Vult de nodige administratieve documenten in

Buitenbepleistering (machinale en manuele uitvoering)
● Bereidt de buitenbepleistering voor (co 00859)
- Bereidt de te bewerken oppervlakken voor
- Lijnt en zet de voorspuitlaag uit (bij machinale uitvoering)
- Beoordeelt de aard en de staat van aan te brengen isolatielagen
- Brengt isolatiemateriaal aan
- Brengt een synthetische wapening aan op het isolatiemateriaal
- Maakt pleistermortel aan
- Brengt profielen aan

● Brengt pleisters aan (co 00860)
- Bestrijkt of bespuit gevels met hechtmortel
- Bestrijkt of bespuit gevels met plastische tussenlaag
- Brengt wapening aan
- Reit af en kamt indien nodig de lijmlaag van de wapening op
- Bestrijkt, bespuit en brengt structuur aan op gevels met afwerklaag of siermortel
- Schaaft de afwerklaag uit
- Plaatst (sier)lijsten
- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap bij het overgaan op een andere mortelsoort

● Rondt de buitenbepleistering af (co 00861)
- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap
- Reinigt de werkplek
- Vult de nodige administratieve documenten in

Droge bepleistering - droogbouwsystemen
● Bereidt de plaatsingswerken van droogbouwsystemen voor (voor vlakke en gebogen wanden en plafonds) (co 00862)
- Zet de benodigde gereedschappen, profielen en platen klaar
- Bereidt de te bewerken oppervlakken voor
- Lijnt de onderstructuur uit voor vlakke en gebogen wanden en plafonds

● Plaatst de onderstructuur (co 00863)
- Monteert de onderstructuur voor vlakke en gebogen wanden
- Monteert de onderstructuur voor vlakke en gebogen plafonds en let op de horizontaliteit en de draagkracht
- Bepaalt de onderlinge afstand van de plaatdragende elementen
- Snijdt en knipt stijlen en regels
- Bevestigt de stijlen en regels aan de onderstructuur
- Voorziet de doorgangen voor de nutsleidingen
- Bouwt deur- en vensteropeningen in
- Isoleert, indien nodig, tussen de stijlen en regels

● Bevestigt platen van droogbouwsystemen aan de stijlen en regels en op de onderstructuur (co 00864)
- Snijdt platen
- Schaaft, indien nodig, de platen bij
- Zaagt sparingen uit
- Bereidt, voor gebogen wanden en plafonds, de gebogen platen voor (bevochtigen)
- Plaatst platen tegen de stijlen en regels van vlakke en gebogen wanden
- Plaatst de platen tegen de stijlen en regels van vlakke en gebogen plafonds

● Werkt de aangebrachte droogbouwsystemen af (co 00865)
- Brengt lijsten aan
- Brengt voegbanden aan
- Werkt de voegen af
- Poliert af

● Rondt de plaatsing van droogbouwsystemen af (co 00866)
- Controleert de afwerking
- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap
- Reinigt de werkplek
- Vult de nodige administratieve documenten in

Gipsblokken plaatsen
● Bereidt het plaatsen van gipsblokken voor (co 00867)
- Bereidt de vloer en aangrenzende wanden voor
- Lijnt uit en plaatst stelregels
- Maakt bouwlijm aan
- Brengt vochtscherm aan
- Brengt profielen aan

● Plaatst gipsblokken (co 00868)
- Meet op, tekent af en zaagt af
- Verlijmt gipsblokken
- Plaatst gispblokken
- Controleert en corrigeert de horizontaliteit, verticaliteit, vlakheid en het verband van de blokken
- Voorziet openingen (deur, raam, doorgangen nutsleidingen,..)

● Rondt de plaatsing van de gipsblokken af (co 00869)
- Controleert de afwerking
- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap
- Reinigt de werkplek
- Vult de nodige administratieve documenten in

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis elektriciteit
● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis van rekenen
● Basiskennis van de omzettingstabel van meeteenheden
● Basiskennis van technisch tekenen
● Kennis van de bouwplaatsorganisatie
● Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
● Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand e

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3