• EQF Home Page Icon

Qualification: Physical Trainer

Physical Trainer

Qualification Information

A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A szakedző
a) tudása
- Ismeri a sportban, illetve a sportágban jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat és eljárásokat.
- Ismeri a testnevelés és sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és kapcsolatrendszerét.
- Ismeri az egészséges munkavégzés, munkakultúra, ergonómiai, mentálhigiénés és szervezeti kultúrával való összefüggéseit, fejlesztési módszereit.
- Magas szintű tudással rendelkezik a gyakorlati edzői tevékenység ellátásához szükséges alapvető, anatómiai és élettani, sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről.
- Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a sportolók felkészítéséhez, versenyeztetéséhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségekről.
- Ismeri a versenysport gyakorlata által megkövetelt magas szintű teljesítmény fejlesztésének ismereteit, melyet a sportolók egészségvédelmének maximálisan alárendel.
- Megfelelő tudással rendelkezik a sportolók életmódjának tudatos fejlesztéséhez.
- Ismeri a sportolók motiválásának különböző technikáit és annak gyakorlati megvalósíthatóságait.
- Megfelelő tudással rendelkezik az egészséges emberi szervezet alapvető testi, lelki működésről és a helytelen életmódból fakadó egészségkárosító tényezőkről.
- Elsajátítja a sportolók hosszú távú fejlesztésének elveit, módszereit.
- Ismeri a versenyzők egyéni képességfejlesztéséhez kapcsolódó módszereket, technikákat.
- Ismeri a sportágában jellemző nemzetközi trendeket, felkészítési alapelveket.
- Magas szinten ismeri sportágának technikai és taktikai elemeit, tanításának és alkalmazásának módszereit.
- Ismeri a tehetséggondozás elméleteit és annak gyakorlati megvalósíthatóságának módjait.
- Ismeri a hátrányos helyzetű sportolók felzárkóztatásához, integrálásához szükséges elméleteket, eszközöket, módszereket.
- Választott sportágában ismeri a fogyatékossággal élő versenyzők felkészítésének speciális tudásanyagát.
b) képességei
- Képes sportszervezeteknél, szövetségeknél a legmagasabb szintű nemzetközi versenyrendszer követelményeinek megfelelő szintű edzői munka végzésére.
- Képes a nevelési-oktatási intézményekben a délutáni sportfoglalkozások vezetésére.
- Szakterületén képes a pedagógia, pszichológia, szociológia és a testkultúra módszereinek alkalmazására, és alkalmazza azok törvényszerűségeit.
- Képes az egészségfejlesztés és a mentálhigiénés kultúra feltételeinek kialakítására az őt alkalmazó szervezetekben.
- Képes sportágfejlesztő tevékenységre, melyet folyamatosan vagy projektszerű munkavégzésben valósít meg.
- Képes az előforduló balesetek esetén elsősegélynyújtásra.
- Képes az őt alkalmazó szervezetekben balesetvédelmi programok kidolgozására.
- Hatékonyan alkalmazza a szakterületén használatos informatikai elemző rendszereket és eszközöket, valamint képes a keletkező adatok edzésmódszertani szempontú feldolgozására.
- Képes az edzői tevékenységében sporttudományi, egészségtudományi, illetve gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek alkalmazására.
- Képes a sportolók kiválasztására, magas szintű felkészítésére, versenyeztetésére.
- Képes a versenysport gyakorlata által megkövetelt magas szintű teljesítmény fejlesztésére, a sportolók egészségének megtartása mellett.
- Képes a tehetséggondozásra a gyakorlatban, figyelembe véve a tehetségmenedzsment követelményeit.
- Képes a hátrányos helyzetű sportolók felzárkóztatására és integrálására.
- A választott sportágában képes a fogyatékossággal élő versenyzők felkészítésére és versenyeztetésére.
c) attitűdje
- Elfogadja, hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális jelenségek és a sport összefüggésben állnak, saját erejétől függően próbálja pozitívan befolyásolni ezeket.
- Értéknek tekinti a sportot, az egészséges életmódot és életminőséget, valamint rendelkezik az egészségtudatos ember szemléletével, nézeteit sportolói és ismerősi körében terjeszti.
- Képviseli a sport által közvetített erkölcsi értékeket, fontosnak tartja a személyiség- és közösségfejlesztő funkcióit, és munkája során kiemelt jelentőséget tulajdonít a pedagógiai normák betartatásának.
- Tiszteletben tartja a gyermeki és bármely életkori emberi méltóságot és jogokat a testkulturális területen végzett munkája során, különös tekintettel a saját szakterületén előforduló esetekre.
- Nyitott a szakmai kapcsolatteremtésre, együttműködésre és kommunikációra, kezdeményezi azt magyar és idegen nyelven.
- Célul tűzi ki maga elé, hogy a szakterületén és az azt meghaladó szóbeli és írásbeli kommunikációja az általa beszélt nyelveken közérthető legyen.
- Törekszik az élethosszig tartó tanulásra, nyitott új médiumok, oktatás- és információtechnológiai módszerek iránt.
- Mélyen elkötelezett a minőségi sportszakmai munkavégzés mellett.
d) autonómiája és felelőssége
- Önállóan végzi a testkulturális terület kérdéseinek elemzését és szakmai források, ajánlások, összefüggések alapján történő alkalmazását.
- A testi-lelki egészségről koherens egyéni álláspontot alakít ki, azt személyével képviseli, illetve ezek szerint alakítja környezetét.
- Kooperatív és kreatív együttműködés kialakítására törekszik a testkulturális területen működő szervezetekkel, érintettekkel.
- Szakmai felelősségének tudatában fejleszti a vele kapcsolatba kerülők személyiségét a sport, az egészségfejlesztés társadalmi szerepének, fontosságának hangsúlyozásával.
- Sportszakmai döntései során tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak módszertani sajátosságait, eredményeit.
- Minden esetben a fair play szellemében és értékeit közvetítve tevékenykedik, magatartásával mintát ad teljes környezetének.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Pécsi Tudományegyetem http://www.pte.hu - Szegedi Tudományegyetem http://www.u-szeged.hu - Nyíregyházi Egyetem http://www.nyf.hu - Eötvös Loránd Tudományegyetem http://www.elte.hu - Testnevelési Egyetem - Eszterházy Károly Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education