• EQF Home Page Icon

Qualification: Philologist in Byzantine Studies

Philologist in Byzantine Studies

Qualification Information

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkezik a görög kultúráról és a magyar-bizánci kapcsolatokról. A görög nyelvet olyan szinten ismerik, hogy képesek a görög irodalmi művek és történeti források sokoldalú elemzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A bizantinológia szakos bölcsész
a) tudása
A görög nyelvet és a görög nyelvtant felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén ismeri.
Ismeri és elsajátította a görög kultúra összefüggéseinek felismeréséhez és megértéséhez szükséges kutatási módszereket.
Átlátja a görög irodalom és kultúra egészét az ókortól napjainkig.
Átlátja a görög kultúra jelentőségét az európai kultúrában, az ókortól máig ívelő gondolkodástörténetben és az egyetemes civilizációs folyamatban.
Jártas a modern nyelv-, irodalom-, kultúra- és történettudomány módszereiben.
Alkalmazni tudja a történeti-filológiai módszert a bizánci irodalom és kulturális jelenségek, valamint a történeti folyamatok megismerésében.
Ismeri és használni tudja a tudományszak sajátos szaknyelvét, fogalmait és szakszóit.
Szabatosan fogalmaz tudományos stílusban, ismeri a tudományos idézés szabályait.
Legalább két idegen nyelven ismeri a tudományterület sajátos szaknyelvét.
b) képességei
Képes az egyéni és csoportban szervezett tanulásra, valamint a szakmai fejlődéséhez szükséges hiányok elemző feltárására és pótlására.
Képes gondolatait szóban és írásban árnyaltan kifejteni, birtokolja a szakmai vitához szükséges beszéd- és íráskészséget.
Tudását anyanyelvén kívül más nyelven is képes gyarapítani és másokkal megosztani, képes az idegen nyelvű szakirodalom feldolgozására és a szakmai kommunikációra legalább két idegen nyelven.
Képes új ismereteket nyújtó források és eszközök alkalmazására, előnyben részesíti az e-szolgáltatások, például a különböző adatbázisok használatát.
Képes önálló kutatást tervezni és végezni.
Képes arra, hogy párbeszédbe állítsa a hagyományos elméleti és történeti bölcsészismereteket a kulturális és művészeti világ és a közösség számára fontos kérdésekkel.
Képes egyesíteni tudományterülete nemzeti és európai értékekre támaszkodó szemléletmódját.
c) attitűdje
Tudását folyamatosan mélyíti képzési területe belső törvényszerűségeinek a megértésével, önműveléssel és önfejlesztéssel mindig új képességeket alakít ki magában.
Elfogadja azt az elvet, hogy a folyamatos szakmai szocializáció és a személyes tanulás a közjó szolgálatában áll.
Alapos értelmiségi tájékozottsággal és nagyfokú kreativitással rendelkezik.
A görög történelemről és kultúráról szerzett tudást saját kora keretei között törekszik értelmezni és hasznosítani.
Szellemi nyitottsággal tudja értékelni az elméleti megfontolások változását.
Nyitott más kultúrák megértésére és értékeinek felismerésére.
Szakmai, kulturális, társadalmi kérdésekben kritikus magatartás tanúsít.
Képes kritikusan értékelni az irodalom-, nyelv- és történettudományban, valamint az interdiszciplináris területeken az aktuális kutatásokat és tudományos eredményeket.
d) autonómiája és felelőssége
Elkötelezetten vállalja a görög kulturális értékek megőrzését és másokkal történő megismertetését, ápolja a magyar-görög kulturális kapcsolatokat.
Rendelkezik a tudományterület speciális etikai szabályainak és vonatkozó normarendszerének széleskörű ismeretével, vállalja a mindenkori szabályrendszer betartását és betartatását.
Önállóan és szakmai szervezetek tagjaként együttműködik más szakmák képviselőivel.
Képviseli saját tudományos felismeréseit és eredményeit.
Teljes erkölcsi és szakmai felelősséget vállal saját szellemi termékeiért.
Önállóan és szakmai szervezetek tagjaként felelősen képviseli tudományterülete módszereit, tisztelve más tudományágak autonómiáját és módszertani sajátosságait.
Reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Felelős európai polgárként képviseli szakmai és szellemi identitását.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education