• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pedagogika (Pedagogy)

Pedagogika (Pedagogy)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilji študijskega programa izhajajo iz značilnosti pedagoških in drugih (s pedagogiko povezanih) znanosti. Tako znanje oblikuje podiplomskega študenta v posameznika, sposobnega prepoznavanja pomena znanja v sodobnem pluralističnem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 4

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program 2. stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Takim kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu 30 ECTS: Uvod v pedagogiko (6 ECTS), Osnove didaktike (6 ECTS), Zgodovina pedagogike in šolstva (6 ECTS), Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v pedagogiki (6 ECTS), Teorija vzgoje (6 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija (10 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomske ali magistrske naloge (10 %).
MERILO ZA OMEJITEV: Uspeh pri izbirnem izpitu (80 %). Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50% izpitnih obveznosti.
MERILO ZA OMEJITEV: Dosedanje znanstveno in strokovno delo na področju študijskega programa.
POGOJ ZA PREHOD: Študent študijskih programov 3. stopnje, s področja humanistika (22), družbene vede (31), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in ki se mu lahko po kriterijih za priznavanje kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti (ECTS) iz prvega študijskega programa. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11. 6. 2004. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
POGOJ ZA PREHOD: Zaključen univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije. Pristojna komisija članice študentom določi manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

240 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: ff@um.si
Spletni naslov: http://www.ff.um.si/
Telefon: (+386) 02 22 93 840

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Koroška cesta 160, Maribor

Course location information:

Slovenija