• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Pedagoģija - Doktora studijas

Pedagoģija - Doktora studijas

Course Information

Pedagoģijas DSP piedāvā studijas šādās pedagoģijas zinātnes apakšnozarēs:

•vispārīgā pedagoģija,
•sociālā pedagoģija,
•pirmsskolas pedagoģija,
•skolas pedagoģija,
•augstskolas pedagoģija,
•pieaugušo pedagoģija,
•nozaru pedagoģija.

PDSP mērķis un uzdevumi ir dot doktorantiem vispusīgas un patstāvīgas profesionālās izaugsmes iespējas Eiropas augstākās izglītības kontekstā, apgūstot komplicētu pētniecības metodoloģiju, veicot patstāvīgu un novatorisku pētniecisko darbu pedagoģijas teoriju izstrādei un pilnveidei, lai uzlabotu pedagoģisko praksi dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai), projektu vadību un mācībspēku profesionālo kvalifikāciju.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas un prasme tās demonstrēt

paplašinātas zināšanas par izglītības un pedagoģijas zinātnes attīstības tendencēm Latvijā, Eiropā un pasaulē;
padziļnātas zināšanas un izpratību par izglītības un pedagoģijas pētnieka lomu sabiedrības attīstībā;
izpratību par pedagoģijas pētnieka lomu izglītības problēmu risināšanā salīdzinošās izglītības politikas kontekstā;
izpratību par starpdisciplināru pieeju pētniecībā.

Analīze, salīdzināšana, sintēze

sistēmiski analizēt pedagoģijas zinātnei saistošos jēdzienus, teorijas un izglītības politikas aktualitātes;
noteikt potenciālās sakarības starp izglītības zinātņu teorētiskajiem aspektiem un to lietošanu izglītības politikā un dažādos vietējos un starptautiskajos kontekstos;
patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas dažādos izglītības līmeņos;
pieņemt lēmumus izglītības problēmu risinājumos, tos pamatot un argumentēti aizstāvēt savu viedokli;
piedāvāt jaunus risinājumus un perspektīvu skatījumu uz izglītības dažādu aspektu attīstību nākotnē;
demonstrēt izpratību un ētisko atbildību par pedagoģijas zinātnes iespējamo ietekmi uz izglītības un sabiedrības savstarpējām attiecībām, uz pārmaiņu rosināšanu un vadīšanu izglītībā un sabiedrībā.

Prasme

patstāvīgi lietot izglītības saskares zinātņu teorijas, pētnieciskās metodes, lai veiktu pētniecisku darbību izglītības jomā starptautiski salīdzinošā kontekstā;
argumentēti izskaidrot un starptautiski prezentēt izglītības savu pētījumu rezultātus; diskutēt par pedagoījas zinātnes aktualitātēm gan ar speciālistiem, gan plašāku sabiedrību;
vadīt un/vai koordinēt daudzdisciplināras studiju komandas un/vai strādāt un sadarboties starptautiskā kontekstā;
rosināt un īstenot pārmaiņas izglītībā un iespēju robežās sabiedrībā kopumā, kā arī savā izglītības institūcijā.

Tālākizglītības prasme

patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju;
patstāvīgi apgūt jaunas kompetences un pilnveidot savu personību;
veikt pētniecisko darbību un/vai tālāku mācīšanos sarežģītos un/vai neprognozējamos apstākļos; ja nepieciešms, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas un veidojot jaunas idejas;

Komunikācija

darboties daudzkultūru/starptautiskā vidē;
uzņemties atbildību par savu iniciatīvu, par personāla/komandas darba rezultātiem, to kritisku izvērtēšanu;
veidot un vadīt zinātniski pētnieciskos projektus un/vai piedalīties to realizēšanā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Maģistra grāds pedagoģijā vai psiholoģijā; maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā. Iestājpārrunas.

Costs: 

Valsts budžets un maksas: 2134 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 216

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Pedagoģijas doktors (Dr.paed.)