• EQF Home Page Icon

Qualification: Packaging operator

Packaging operator

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Voorziet de verpakkingsmachine, -lijn van materiaal of producten en controleert de bevoorrading (H330101 Id21981-c)
- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
- Neemt de planning door
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches
- Organiseert de werkplek
- Leest de order (op papier of elektronisch) en begrijpt/interpreteert de instructies
- Onderscheidt de belangrijkste hulp- en grondstoffen en materialen
- Stemt de hoeveelheid materiaal en de producten af op de opdracht
- Controleert verpakkingsmaterialen
- Controleert de te verpakken producten
- Voorkomt stilstand van de productie
- Past hef- en tiltechnieken toe
- Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten en/of afwijkingen
- Gebruikt interne transportmiddelen waarvoor hij/zij bevoegd is
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
- Houdt rekening met de (interne) codering

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de verpakkingsmachine, -lijn (H330101 Id2017-c)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches (handleidingen, schema’s, ….)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Doet veiligheidscontroles /controlerondes
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Draait proef
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Legt de productie stil indien nodig
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

● Stelt de verpakkingsmachine, -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma en voert uit (H330101 Id25644-c)
- Houdt zich aan order en technische fiche
- Stelt de machine(onderdelen) manueel of (computer)gestuurd in
- Kiest een programma uit een keuzemenu
- Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in of bij en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
- Raadpleegt (technische) voorschriften

● Start , bedient en stopt de verpakkingsmachine, -lijn (H330101 Id25644-c)
- Houdt zich aan order en (technische) voorschriften
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Start de verpakkingsmachine, -lijn op
- Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
- Draait proef
- Bedient de verpakkingsmachine, -lijn
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Interpreteert gegevens en reageert passend
- Stelt parameters manueel of (computer)gestuurd af
- Realiseert een zo efficiënt mogelijk verloop van het verpakkingsproces
- Regelt de afvoer van de verpakte goederen
- Doet controles
- Stopt de verpakkingsmachine, -lijn

● Bewaakt het (geautomatiseerde) verpakkingsproces en stuurt bij indien nodig (H330101 Id17305-c/17723-c/4601-c)
- Doet controles/controlerondes
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Verzamelt, controleert en interpreteert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Regelt parameters/coördinaten bij indien nodig
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Regelt parameters en/of machineonderdelen (bij) indien nodig
- Legt de verpakkingsmachine/-lijn stil indien nodig
- Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Raadpleegt (technische)voorschriften en productiefiches
- Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen

● Controleert de productverpakking (H330101 Id17847-c)
- Merkt afwijkingen aan de verpakking op
- Volgt de informatie van beeldschermen op
- Interpreteert de controlegegevens
- Voert controles uit op basis van voorschriften
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking
- Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
- Legt het verpakkingsproces stil indien nodig
- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, ….)

● Voorziet de verpakte producten of partijen van een etiket (H330101 Id21496-c)
- Bedient de etiketteermachine(s)
- Controleert de etiketgegevens
- Controleert de voorraad etiketten en meldt tekorten
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

● Registreert en rapporteert het verloop van het verpakkingsproces (H330101 Id17305-c/29373-c)
- Houdt gegevens bij over het verloop van de verpakking
- Houdt gegeven bij over het gebruik van materiaal
- Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en/of leidinggevenden

● Voert preventief of correctief basisonderhoud uit aan de verpakkingsmachine, -lijn (H330101 Id17814-c/29565-c)
- Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud
- Plaatst de verpakkingsmachine, -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
- Assisteert de onderhoudstechnici
- Registreert basisonderhoud

● Werkt in teamverband (co 01847)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

● Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (H330101 Id29375-c)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten
- Werkt ergonomisch
- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s )
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

* PBM’s = persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM’s = collectieve beschermingsmiddelen

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van werkpostplanning
● Basiskennis van schriftelijke en mondelinge communicatietechnieken
● Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
● Basiskennis van technische bronnen (handleidingen, schema’s, productfiches, ….)
● Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van onderhoudsplan- en richtlijnen
● Kennis van verpakkingsmaterialen
● Kennis van het te verpakken product (behandelingsvoorwaarden)
● Kennis van het verpakkingsproces
● Kennis van het gebruiken van interne transportmiddelen waarvoor hij bevoegd is
● Kennis van het gebruik van relevante controle-instrumenten
● Kennis van kwaliteitskenmerken
● Kennis van (interne) codering
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van het gebruik van bedieningspanelen en/of touchscreens
● Kennis van veiligheidsvoorschriften
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van stopprocedures
● Kennis van verpakkingstechnieken
● Kennis van de werking van een verpakkingsmachine, -lijn
● Kennis van procedures voor het afstellen of bijstellen van de verpakkingsmachine, -lijn
● Kennis van verpakkingsvoorschriften
● Kennis van verpakkingsapparatuur en gereedschappen
● Kennis van het onderhoudsplan en -richtlijnen
● Kennis van kwaliteitsnormen
● Kennis van het bedienen van een etiketteermachine in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van relevante parameters
● Kennis van opstartprocedures
● Kennis van kwaliteitscontrolesystemen
● Kennis van de toegelaten reinigingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, materialen en procedures
● Kennis van milieuvoorschriften
● Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
● Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen overnemen van de werkzaamheden van de vorige ploeg en het overdragen van de werkzaamheden aan de volgende ploeg
● Het kunnen interpreteren, controleren en uitvoeren van de verpakkingsorder volgens de planning, de (technische) voorschriften en productfiches
● Het kunnen organiseren van de werkplek
● Het kunnen onderscheiden van de belangrijkste hulp- en grondstoffen en materialen
● Het kunnen afstemmen van de hoeveelheid materiaal en de producten op de opdracht
● Het kunnen controleren van verpakkingsmaterialen en te verpakken producten
● Het kunnen verwijderen van producten die niet voldoen aan de voorschriften
● Het kunnen voorkomen van stilstand van de productie
● Het kunnen op peil houden van de voorraad
● Het kunnen verzamelen, controleren en interpreteren van gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ….
● Het kunnen gebruiken van controle-instrumenten en interpreteren van controlegegevens
● Het kunnen rekening houden met de (interne) codering
● Het kunnen raadplegen van (technische) voorschriften en productfiches (handleidingen, schema’s)
● Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles en controlerondes
● Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud
● Het kunnen evalueren van veiligheidsrisico’s
● Het kunnen stilleggen van de verpakkingsmachine, -lijn indien nodig
● Het kunnen opstarten, proefdraaien en bedienen van de verpakkingsmachine (straat), -lijn om een zo efficiënt mogelijk procesverloop te realiseren
● Het kunnen (bij)regelen van parameters en/of machineonderdelen
● Het kunnen stilleggen van de verpakking indien noodzakelijk
● Het kunnen nagaan wat de oorzaak van een afwijking is
● Het kunnen bijhouden van gegevens over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
● Het kunnen manueel of (computer)gestuurd instellen van machine(onderdelen) en opvolgen van parameters
● Het kunnen selecteren van het geschikte programma

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3