• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Organizator socialne mreže

Organizator socialne mreže

Course Information

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:
organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo.
organiziranje in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi.
informiranje uporabnikov o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju.
sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju socialnega varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni.
samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in postopkov ter iskanje novih pristopov in rešitev pri svojem delu.
oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Dodatni pogoj za vpis v program Organizator socialne mreže je uspešno opravljen preizkus posebne psihofizične sposobnosti, ki zajema test za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih kompetenc ter osebni razgovor.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
ABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: referat-vis@abitura.si
Spletni naslov: http://www.abitura.si/
Telefon: (+386) 03 4285 532

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lava 7, 3000 Celje

Course location information:

Slovenija