• EQF Home Page Icon

Qualification: okleveles kriminalista, polgári szakirányon

okleveles kriminalista, polgári szakirányon

Qualification Information

A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik birtokában magas szinten képesek közreműködni a bűnügyi felderítő és nyomozati munkában, továbbá alkalmazva a legkorszerűbb vizsgálati módszereket és taktikai ajánlásokat elő tudják segíteni, illetve közre tudnak működni a hatékony, megalapozott, tudományos és törvényes bizonyítás lefolytatásában. Cél továbbá olyan magas elméleti tudással rendelkező szakemberek kibocsátása, akik rendelkeznek olyan szakmai szintetizáló képességgel, bizonyításelméleti tudással, ami képessé teszi őket a jövő bűnügyi tendenciáinak felismerésére és operatív stratégiák kidolgozására.

A képzés során a hallgatók alkalmassá válnak arra, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a különféle területen készült igazságügyi szakértői véleményeket, és megtanulják, hogy a mindennapi rendőri munka során miként lehet rendszer szinten is hasznosítani a legmodernebb tudományos-technikai módszerekkel nyert információkat.

Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a felderítő és bizonyító munka eredményes, a büntetőjog által megfogalmazottak alkalmazása pedig szakmailag megalapozott és precíz legyen.

A szakon végzettek az elsajátított magas szintű és széles spektrumú ismeretek birtokában alkalmassá válnak bűnügyi vezetői feladatok hatékony megoldására is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

- a rendészeti szervek működésének jogi és elméleti alapjait,

- a nyomozásirányítást és vezetést,

- a rendészeti és bűnügyi elemző értékelő elemző munkát,

- a kockázatelemzést,

- a rendészeti szervek gazdálkodását,

- az elektronikus információbiztonság, valamint a minősített adatok elektronikus védelmének kérdésköreit,

- a bűnügyi informatika ismeretköreit, a prediktív és proaktív módszereket és eljárásokat, továbbá a támadó és a védekező, valamint a visszakeresés nyomon követését lehetővé tevő informatikai tevékenységeket,

- a kriminalisztikai elméletek (bizonyításelmélet) alaptéziseit,

- a bűnelemzés-profilalkotás módszertanát,

- a kriminálpszichológiát,

- az egyes bűncselekmények nyomozására vonatkozó ismereteket,

- a titkos információgyűjtés szerepét a bűnüldözésben, a titkos adatszerzést (jogi hátterét és gyakorlatát) a büntetőeljárásban,

- a hazugságvizsgálati módszereket,

- a vagyonvisszaszerzés kriminalisztikai kérdéseit, a szervezett bűnözés, a terrorizmus, illetve a magánnyomozás kriminalisztikáját,

- a nemzetközi bűnügyi és rendészeti együttműködést,

- a bűnügyi technikai szakterület ismeretanyagát,

- a bűnügyi orvosi szakterület ismeretanyagát,

- a bűnügyi tudományok ismeretköreit: büntetőjog, büntetőeljárás jog, kriminológia, kriminalisztika.

8.2. A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

- a nagyobb erőket és eszközöket igénylő komplex munkafolyamatok megszervezésére,

- a nemzetközi vonatkozású bűnügyek nyomozásában közreműködni,

- az informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,

- döntési javaslatok kidolgozására, szükség esetén döntéshozatalra, problémaelemzésre és megoldáselemzésre,

- a konfliktushelyzetek kezelésére,

- a bűnügyi feladatok koordinatív ellátására,

- az irányítói, végrehajtói és ellenőrzési feladatkörök ellátására, kockázatelemzésre,

- bűnügyi területen a szakmai követelményeknek leginkább megfelelő vezetési és irányítási eszközök alkalmazására,

- adatbázisok és egyéb rendelkezésre álló társadalmi tudáskomplexum információinak értelmezésére, összekapcsolására, tendenciák megállapítására,

- a rendelkezésre álló nyilvántartások komplex és hatékony igénybevételére, és a kinyert adatok összekapcsolására, összefüggések felismerésére,

- társszervekkel való hatékony, informatív és kooperatív együttműködésre,

- arra, hogy megfelelő módon tudják értelmezni a különféle területen készült szakértői véleményeket,

- a legújabb eljárások bevezetésére, a tudomány és a technika új eszközeinek és módszereinek alkalmazására.

8.3. A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:

- a szakma iránti elkötelezettség,

- a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlat,

- interdiszciplináris látásmód,

- megfelelő szintű általános és szakmai idegennyelv-tudás,

- információ feldolgozási képesség,

- kreativitás, rugalmasság és határozottság,

- jó kommunikációs és együttműködési attitűd,

- problémafelismerő és megoldó készség,

- a minőségi munkavégzés iránti elkötelezettség,

- környezettel szembeni érzékenység,

- az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív hozzáállás,

- kezdeményezés, személyes felelősségvállalás,

- képesség az informatikai és elektronikus kommunikációs rendszerek alkalmazására,

- alkalmasság az együttműködésre és csoportmunkában való részvételre.


Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education