• EQF Home Page Icon

Qualification: Noorem tarkvaraarendaja, tase 4

Noorem tarkvaraarendaja, tase 4

Qualification Information

Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine. Ta osaleb süsteemi võimaliku disaini väljatöötamisel ja pakub erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut. Noorem tarkvaraarendaja kirjutab tarkvara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile. Tema põhilised tööülesanded on teenustaseme haldus, toote või projekti kavandamine, rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine, testimine, lahenduse kasutuselevõtt, dokumentatsiooni koostamine, riskide hindamine ja maandamine, protsessi täiustamine ja infoturbe haldamine.
Noorem tarkvaraarendaja on suuteline tööülesannet iseseisvalt lahendama. Täidab tööülesandeid muutuvates olukordades nõuetekohaselt. Mõistab ja rakendab meeskonnas kasutatavat tarkvaraarenduse metoodikat.
Noorem tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ning pidevat kutsealast enesetäiendamist. Peab mõistma süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskama sellega muudatuste ja arenduste tegemisel arvestada. Oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendi analüütikule ülesande täpsustamiseks. Oskab anda sisendi testijaile muudatuste ja arenduste testimiseks. Noorem tarkvaraarendaja töö eeldab head meeskonnatöö oskust.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF-põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT-äriprotsessi-valdkonna vahel (vt Lisa 1)

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

BCS Koolitus