• EQF Home Page Icon

Qualification: (no legal status)

(no legal status)

Qualification Information

Kandidat je zmožen:

 • Sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo.
 • Pripraviti peči, naprave in orodja za proces taljenja sivih litin ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih.
 • Upravljati proces taljenja v kupolni ali elektroindukcijski ali plinski peči ter v odvisnosti od predpisane tehnologije po potrebi izvajati razžveplanje litine ter skladno s tehnološkimi navodili in standardi zagotavljati kakovost opravljenega dela.
 • Nadzirati stanje in pravilno delovanje peči in naprav za taljenje sivih litin ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala.
 • Preventivno vzdrževati peči, naprave in orodja za taljenje sivih litin.
 • Komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci.
 • Upoštevati in zagotavljati varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja skladno z internimi pravili in zakonskimi predpisi.

 

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

-

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

NAČINI PREVERJANJA

 • Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

 

-

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.

-

 • Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja železovih litin.

 

-

Izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK so vpisani v register izvajalcev, ki se vodi v zbirki nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije. To so: poklicne šole, podjetja, medpodjetniški izobraževalni centri, šole za izobraževanje odraslih, gospodarske zbornice.

NQF Level: 
4
Access requirements: 
 • Najmanj osnovnošolska izobrazba,
 • vsaj eno leto delovnih izkušenj v proizvodnem delu na področju taljenja železovih litin.

 

Ways to acquire: 

Kandidat dokaže, da dosega znanja, spretnosti in kompetence, določene v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti.