• EQF Home Page Icon

Qualification: nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője

nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője

Qualification Information

7.1. Kompetenciák
MÓDSZER                                   SZEMÉLYES                               TÁRSAS kompetenciák
Felfogóképesség                          Elhivatottság, elkötelezettség     Kapcsolatteremtő készség
Információgyűjtés                        Felelősségtudat                         Udvariasság
Következtetési képesség               Döntésképesség                       Irányítási készség
Kreativitás, ötletgazdagság            Érzelmi stabilitás,                      Kommunikációs rugalmasság
Rendezési képesség                      Stressztűrő képesség                Konfliktus kezelés
Rendszer-szerű gondolkodás          Fejlődőképesség, önfejlesztés    Prezentációs készség
Eredményorientáltság                    Szorgalom, igyekezet               Tömör fogalmazás készsége
Lényegfelismerés,                          Kockázatvállalás                      Közérthetőség
Nyitott hozzáállás                           Megbízhatóság                         Tolerancia
Intuíció, módszeresség                   Pozitív hozzáállás                     Empatikus képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés        Pontosság, egyenes beszéd      Motiválhatóság,
Körültekintés, elővigyázatosság       Széles körű műveltség             Meggyőzőkészség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása  Humán-reál kulturáltság           Tág szociális mező

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek
A nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője:
olyan szakember, aki felsőfokú pedagógiai, andragógiai, pszichológiai, társadalom- és bölcsészettudományi ismeretekkel; bábszínházi kultúrával; művészi igényességgel és alkotó fantáziával rendelkezik, s mindezek birtokában szervezi és vezeti a közösségét.
Képes arra, hogy csoportját kellő mértékben menedzselje, s a bábjátékos előadások létrehozásával részt vesz a tágabb közösség kulturális életének szervezésében.
7.2.1. Az ismeretek elsajátítása után a művészeti vezető legyen képes:
     - a önálló gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt nem hivatásos bábcsoport magas szintű művészeti szakmai
    irányítására,
     - bábkészítő műhelymunkát vezetni,
     - az esztétikai értékek felismerésére és közvetítésére,
     - csoportjával különböző korosztályú nézőközönség számára művészi produkciókat
    létrehozni,bábelőadásokat rendezni,
     - az alkotók- és befogadók közti kapcsolatot kiépíteni, állandósítani,
     - ízlésformálásra, esztétikai nevelésre, etikai alapnormák közvetítésére,
     - kísérleti alkotóműhely szervezésére,
     - a csoport tagjainak szakmai és emberi fejlődését biztosítva, integrálni az öntevékeny művészeti csoportot
    kulturális életünkbe,
     - közreműködni helyi és regionális, országos és nemzetközi bábos találkozók szervezésében.
         
7.2.2. A képzés végeztével legyen jártas:
     - a bábszínházi alapfogalmak értelmezésében,
     - a különböző bábtechnikák alkalmazásában,
     - a bábkészítésben,
     - színpadi művek elemzésében, a dramaturgiailag jelentős pontok meghatározásában,
     - a csoport működésének irányításában, a produkciók szervezésében,
     - reklám, PR tevékenység szervezésében, gazdálkodásban, pályázatírásban.
7.3. Személyes adottságok,
- fejlett integráló és kommunikációs képesség
- jó memória és tanítói/tanulási készség
- művészi alkotói képzelet
- megbízhatóság korrektség
- informatikai eszközök használata.
Készségek,
- elméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati munkájában,
- elemző, értékelő készség,
- eligazodás a kulturális marketing munkában,
- csoportvezetői, -fejlesztői ismeretekkel közösségteremtő, - megtartó készség.

7.4. A szakképzettség alkalmazása a konkrét tevékenységrendszerben
A bábjátszást, a versmondást, az éneklést, a mozgáskultúrát, kézügyességet és empátiát fejlesztő művészeti tevékenységnek a hivatásos és nem hivatásos bábszínházak, illetve települési bábcsoportok, általános művelődési központok, közösségi terek, tanintézmények, valamint egyéb civil formák.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education