• EQF Home Page Icon

Qualification: népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

Qualification Information

A képzés célja, hogy a végzett hallgató az óvodai nevelésben, a közoktatásban, a művészeti, valamint az iskolán kívüli oktatásban képes legyen a képzés során elsajátított elméleti, gyakorlati, módszertani ismeretek átadására; a korosztálynak megfelelő képességek, jártasságok és készségek kialakítására. Ismerje a hagyományismeret, népi játék, néptánc tanításának módszertani specifikumait, valamint a tartalmi szabályozás dokumentumait. 

A végzett hallgató ismerje, tudja alkalmazni pedagógiai munkájában:

­ a néptáncoktatás elméleti ismereteit;

­ a néptáncok alapvető mozdulatkincsét, a magyar néptánc dialektusainak legjellemzőbb sajátosságait;

­ a néptáncoktatás módszertani ismereteit;

­ a néptáncpedagógia alkalmazásának adaptációs lehetőségeit;

­ a népi játék pedagógiai célú alkalmazásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket;

­ a gyermekfolklór elméletét, s ennek megfelelően népi játékok tanítását;

­ a hagyományismeret elméleti, gyakorlati és módszertani ismereteit.

A végzett hallgató legyen jártas:

­ a néptáncok dialektusok szerinti, korosztálynak megfelelő szintű átadásában;

­ a hagyományos tárgyak stílusos elkészítésében, a népi díszítőművészet alkalmazásában;

­ a népi játékok eredeti játékcselekményének, dalanyagának megtanításában;

­ a népszokások tájegységek szerinti, stílusos, hagyományhű átadásában;

­ a népdalok tájegységekre jellemző stílusos előadásában.

A végzett hallgató legyen képes az ismeretek alkalmazása területén:

­ az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására a pedagógiai gyakorlatban;

­ az elsajátított ismeretek múzeumpedagógiai alkalmazásában;

­ a néprajzi gyűjtőmunka, a honismereti munka megszervezésében és vezetésében;

­ a gyermekek aktivitásának, kreativitásának kibontakoztatására;

­ a gyermekek esztétikai érzékének formálására;

­ a gyermekek szükséges alapkészségeinek és képességeinek kialakítására és fejlesztésére;

­ az ismeretek élményszerű átadására;

­ a problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére és konfliktushelyzetek megoldására;

­ pedagógiai döntésekre;

­ a családokkal való együttműködésre;

­ a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra;

­ a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására;

­ önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására; 

­  vonatkozó szakirodalom, valamint egyéb források kritikus felhasználására;

­ a képzés tartalmához kapcsolódó információs és kommunikációs technika használatához szükséges eljárások, tudnivalók alkalmazására és átadására.

A végzett hallgató a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezzen:

­ olyan személyi tulajdonságokkal és más területekre is átvihető ismeretekkel, valamint együttműködési készséggel, melyek a személyi felelősséget és egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek, 

­ minőségtudattal és sikerorientáltsággal;

­ saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével, valamint a keresztény és a nemzeti értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással;

­ önismerettel, önértékelési képességekkel, az önérvényesítés, az önmenedzselés képességével; 

­ sikerorientált beállítódással; minőségtudattal;

­ gyermek- és emberismerettel, gyermekközpontú szemlélettel, játszóképességgel;

­ fejlett kommunikációs képességgel;

­ társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel és feladatvállalással;

­ az egyetemes emberi és nemzeti értékek tiszteletével, tudatos értékválasztási képességgel;

­ a csoportmunkához szükséges kooperációs képességgel.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Apor Vilmos Katolikus Főiskola

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education