• EQF Home Page Icon

Qualification: a német nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés tanácsadója

a német nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés tanácsadója

Qualification Information

A képzés célja: a korai német-magyar kétnyelvűséget célul megfogalmazó, kétnyelvű óvodai nevelést végző óvodapedagógusokat felkészíteni a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő, elsősorban a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló pedagógiai, módszertani és nyelvpedagógiai ismeretek elsajátítására és az ismeretek, nyelvpedagógiai stratégiák alkalmazására a nemzetiségi és a kétnyelvű óvodai nevelés egyes nevelési területein.

Elsajátítandó kompetenciák:
A képzés során a személyes kompetencia keretén belül elsősorban az európai uniós elvárásoknak megfelelő idegen/kisebbségi nyelvi kompetencia, a tolerancia és identitás, valamint az együttműködés, a kooperatív magatartás, a távlatokban gondolkodás és céltudatosság, a kognitív területen a pedagógiai tervezés, mérlegelés, a módszertani felkészültség, a szempontváltás.

Tudáselemek:
Kulcskompetenciák, kommunikatív kompetencia, korai nyelvfejlesztés, nyelvfejlesztési stratégiák, differenciálás, individualizált nevelés, multiszenzoros tanulás, másodnyelvi kompetenciák mérése, nyelvvesztés, asszimiláció, hagyományápolás, identitás, módszertani sokszínűség, egyéni tempóban történő önálló tanulás, szabadság, önellenőrzés, kooperatív szemlélet.

Megszerezhető ismeretek:
- Kompetencia alapú kétnyelvű óvodai nevelés, kulcskompetenciák
- A kommunikatív kompetencia fejlesztési lehetőségei – nyelvfejlesztési stratégiák
- Differenciálás és eredményesség – nyelvi kompetenciamérés és lehetőségei
- Korai kétnyelvűség az óvodai szocializáció folyamatában: A korai kétnyelvűség elméleti és gyakorlati kérdései
- A kétnyelvű nevelés módszertani kultúrájának megújítása, nyitott tanulási formák a kétnyelvű nevelés folyamatában. Projektmunka. Állomásokon szervezett munka. Műhelymunka.
- A nemzetiségi nevelés elméleti és gyakorlati kérdései: A német nemzetiségi nyelv és nyelvhasználat.
- A német nemzetiségi kultúra. A német nemzetiségi gyermektánc-kultúra és ápolása. Nemzetiségi tartalmak gyermekközpontú közvetítése.

Személyes adottságok, készségek:
- korszerű pedagógiai módszertani kultúra
- differenciált tanulásszervezés
- az egyéni tempóban megvalósuló, a gyermeki önállóságra épülő és felelősségteljesen szervezett ismeretelsajátítási/tanulási folyamat
- a megváltozott gyermekkor és a megváltozott pedagógusi szerep tudatos vállalása
- tolerancia, a másság elfogadása
- gyermekközpontú módszerek alkalmazása a hagyományok megőrzési és feldolgozási folyamatában.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:
A kulcskompetenciák vizsgálata során a német nyelv korai nyelvfejlesztés lehetőségeivel, stratégiáival ismerkednek meg a hallgatók abból a célból, hogy a korai kétnyelvűség elméleti és gyakorlati kérdéseire a saját környezetükben szakmailag megalapozott és korszerű ismereteken alapuló választ tudjanak adni. Módszertani sokszínűség jellemzi a továbbképzést elvégző résztvevőket, hiszen Magyarországon még alig ismert alternatív módszerek elméleti hátterét és gyakorlatban való alkalmazásának lehetőségeit ismerhetik meg a hallgatók és dolgozhatnak ki konkrét témákra segédanyagokat.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Eötvös József Főiskola

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Eötvös József Főiskola

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education