• EQF Home Page Icon

Qualification: munkavédelmi szakember

munkavédelmi szakember

Qualification Information

Elsajátítandó kompetenciák:
A végzettek képesek lesznek
   - munkakörükben az adott vállalat, vállalkozás, munkavédelmi hatóság működési területén jelentkező munkavédelmi problémákat felismerni és azok kezelése érdekében – a műszaki, tudományos, jogi és gazdasági eszközrendszer felhasználásával – megoldási javaslatokat tenni, illetve a szükséges intézkedéseket megtenni,
   - az egész nemzetgazdaság, mind az egyes ágazatok/ágak, mind az egyes szervezetek területén a munkavédelmi követelmények érvényesítésére, a műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezésére, szerkesztésére, kivitelezésére a használat és üzemfenntartás során,
   - a különböző munkavédelmi szolgáltatások és a munkabiztonsági szaktevékenység főállású dolgozóként, illetve vállalkozóként való ellátására,
   - munkabiztonsági szaktanácsadás, valamint munkabiztonsági szakmai tevékenységek végrehajtására.

A végzettek jártasságot szereznek a munkavédelem ismert vizsgálati, illetve értékelési módszereinek alkalmazásában és képessé válnak azok fejlesztésére, valamint új módszerek kidolgozására is.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
   - általános, a munkavédelemhez kapcsolódó ismeretek: a biztonságtudomány elmélete és a munkavédelmi jog alapjai, valamint a munkaélettan és munkalélektan, a szakmai kommunikáció és módszertan ismeretei;
   - alkalmazott munkavédelmi ismeretek és tudáselemek: a villamosság biztonságtechnikájával, a világítástechnikával, a munkavédelem jogi és eljárási ismereteivel, a foglalkozási ártalmakkal, a fűtéssel, szellőzéssel, klímával, a zaj- és rezgésvédelemmel, valamint az ergonómiával kapcsolatos ismeretek;
   - specifikus munkavédelmi ismeretek: az egyéni védőeszközök, a kémiai biztonság, a nyomástartó berendezések és hegesztés biztonságtechnikája, a gépek és technológiák biztonságtechnikája, az anyagmozgatás és raktározás biztonságtechnikája, a létesítés és létesítmények biztonsága, a szabványosítás és minőségmenedzsment, a kockázatértékelés, pszicho-szociális kockázatok kezelése, valamint vállalkozásmenedzsment és tűzvédelmi ismeretek.

Személyes adottságok, készségek
   - probléma- és gyakorlatorientált látásmód a munkabiztonsági és munka-egészségügyi feladatok megoldása területén,
   - a megelőzésen, elővigyázatosságon, a munkavédelmi és a környezeti szempontok integrációján, a tervszerű védelmen, és a hosszútávú fenntarthatóságon alapuló szemlélet a munkavédelem fejlesztése területén,
   - együttműködő készség, partneri viszony és sikeres kommunikáció a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munka-egészségügyi szakemberekkel, valamint a munkavédelmi feladatokban érintett szakmai és civil szervezetekkel és hatóságokkal,
   - preventív, gazdasági és humán szemlélet a problémák megoldásához és a feladatok végrehajtásához szükséges alkotó, szervező, irányító, felügyeleti munka folytatásához.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
   - A munkavédelmi követelmények érvényesítése műszaki eszközök és rendszerek, munkahelyek, munkafolyamatok (technológiák) tervezése, szerkesztése, kivitelezése, használata és üzemfenntartása során.
   - A munkavédelmi tárgyú szabványosítás, a kapcsolódó minőségügyi feladatok végzése, valamint a különböző szervezetek munkavédelmi tevékenységének irányítása.
   - Kockázatfelmérés és -értékelés, a kockázatkezelés és kockázat kommunikáció, a munkavédelmi ismeretek oktatásával kapcsolatos, valamint a munkavédelmi felügyeleti feladatok ellátása.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education