• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Multimedija (Multimedia)

Multimedija (Multimedia)

Course Information

Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Fakulteta za računalništvo in informatiko in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Temeljni cilji študijskega programa so podati tehnične in ne-tehnične aspekte področja multimedije ter njihovo medsebojno sinergijo:
podati sistemska znanja s področij telekomunikacij in računalništva,
usposobiti študente za analiziranje problemov, iskanje relevantnih virov in kritično presojo pridobljenih informacij,
usposobiti študente za načrtovanje in izvedbo multimedijskih rešitev, tako s tehničnih kot tudi z uporabniških vidikov,
podati znanja s področja razvoja programske opreme,
podati znanja s področij analize, odkrivanja in vizualizacije podatkov oz. informacij, Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija
podati znanja s področja analize in obdelave multimedijskih vsebin,
usposobiti študente za timsko delo s strokovnjaki s tehniških in ne-tehniških področij, vključujoč sposobnost aktivnega sporazumevanja v pisni ali ustni obliki.
Zagotavljanje kakovostnega znanja s področja je neposredno preverljiv cilj, povezan z učnimi izidi študentov. Na podlagi uspešnosti zaključevanja študija bomo lahko realno ocenili njuno izpolnjevanje. V roku nekaj let po zaključku študija prve generacije magistrantov pa bo tudi mogoče neposredno preverjati zaposljivost magistrantov tega študijskega programa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Opravljen študij prve stopnje s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziroma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo).
POGOJ ZA VPIS: Opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziroma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo).
POGOJ ZA VPIS: Opravljen visokošolski strokovni študijski program, sprejet po zakonskih določilih, veljavnih pred 11. 6. 2004, ki ni s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziorma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo) in je kandidat pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa Multimedija: Programiranje 1, Programiranje 2, Uvod v multimedijske sisteme ter Komunikacijski sistemi ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito v naštetih predmetih, o čemer odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE.
POGOJ ZA VPIS: Opravljen študij prve stopnje, ki ni s strokovnih področij multimedije, računalništva ali informatike, elektrotehnike oziorma študij drugih področij naravoslovja in tehnike (matematika, fizika, kemija in kemijska tehnologija, strojništvo, gradbeništvo) in je kandidat pred vpisom opravil naslednje izpite iz prvostopenjskega programa Multimedija: Programiranje 1, Programiranje 2, Uvod v multimedijske sisteme ter Komunikacijski sistemi ali pa je tekom svojega prvostopenjskega študija osvojil snov pokrito v naštetih predmetih, o čemer odločata Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena, dosežena na študiju I. stopnje (20 % točk).
MERILO ZA OMEJITEV: Rezultat izbirnega izpita (80 % točk).
POGOJ ZA PREHOD: V skladu s 6. členom Meril za prehode med študijskimi programi je možen prehod med študijskimi programi:
(1) ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
(2) med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Pogoji za prestop na Interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija iz drugih programov (magistrskih študijev) so:
- izpolnjeni pogoji za vpis v interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Multimedija,
- izpolnjeni pogoji za vpis v drugi letnik študijske smeri, na kateri je študent trenutno vpisan, z dodatnim pogojem, da je opravil študijske obveznosti pri vseh obveznih predmetih 1. letnika ali ekvivalentnih predmetih na drugih visokošolskih ustanovah, katerih ustreznost ocenita Komisija za študijske zadeve FRI in Študijska komisija FE.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (Faculty of Computer and Information Science)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: tajnistvo@fri.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.fri.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 4768 411

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir multimedije - magistrica inženirka multimedije
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. mm.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Tržaška cesta 025, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Večna pot 113, Ljubljana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Partizanska cesta 004, Sežana

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Cankarjeva ulica 008, Nova Gorica

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Mednarodni prehod 006, Šempeter-Vrtojba

Course location information:

Slovenija